Kek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek Tarifleri SANA SONSUZ SALAT - U SELAM, EY ALEMLERİN EFENDİSİ MUHAMMED ALEYHİSSELAM
   
  ARVASILER VE EHL-I BEYT
  TURKIYE EVLIYALARI
 

 

  Türkiye Evliyâları

 

         Adana:

Abdülgafûr Dede (Seyyid)

Abdürrezzâk Dede

Arpacı Dede

Cabbâr Dede (Misis

     Adıyaman:

Abdülhakim Hüseynî (Kahta)

    Afyon:

Abapûş-i Velî

Abdurrahman Sultan (Başmakçı)

Ahmed Dede (Başmakçı)

Çelebi Ârif Küçük

Destine Hâtun

Fürûrî Mehmed Dede

Hacım Sultan (Sandıklı)
Karahisârî Abdürrahîm Efendi
Sultan Dîvânî
Şâhidî İbrâhim Dede

    Ağrı:

Abdürrahîm Arvâsî (Doğubâyezîd)

Ahmed Hânî - Hani baba (Doğubâyezîd)

İbrâhim Arvâsî (Doğubâyezîd)

Mehmed Emîn Arvasi (Doğubâyezîd)

Seyyid Abdülazîz Arvasi (Doğubâyezîd

    Aksaray:

Hamîd-i Aksarâyî

Pîr Ali Aksarâyî

Somuncu Baba

Yûsuf Hakîkî Baba

    Amasya:

Abdürrahîm-i Merzifonî (Merzifon

Ali Hâfız

Amasyalı Seydi Halîfe

Bahşî Halîfe

Gani Baba (Suluova

Garib Hâfız (Gümüşhacıköy)

Habîb Ömer Karamânî

Halkalı Evliyâ

İğneci Baba

İsmâil Sirâceddîn Şirvânî

Kılıç Dede (Merzifon)

Kırklar Dede (Merzifon

Kurtboğan Evliyâsı

Mustafa Âkif Efendi

Pîr Cemâleddîn Abdurrahmân-ı Sânî

Pîr İlyas

Pîrî Baba (Merzifon

Sadreddîn Muhammed Horasânî

Sarı Ahmedzâde el-Hac Mehmed Efendi

Şeyh Sâdî

Toçu Dede (Merzifon)

     Ankara:

Abdülhakîm Arvâsî (Bağlum

Ahmed Mekkî Efendi (Bağlum)

Ali Rızâ Acara

Ali Semerkandî (Çamlıdere)

Hacı Bayrâm-ı Velî

Karyağdı Hatun (Ulus)

Zivingî

    Antalya:

Ahmed bin Osman Şernûbî

    Aydın:

Ahî Bayram

Alihan Baba

Ali Gâlib Vasfi Efendi (Nâzilli)

Baltalı Dede

Dedebağ Dede (Karacasu)

İmâm Baba

Karacaahmed Sultan

Muhammed Zühdi (Nâzilli)

Süleymân Rüşdî Efendi

Şeyh Kemâl Efendi (Karacasu

Şihâbüddîn Ahmed Sivâsî (Ayasulug)

Yâren Dede (Sultanhisar)

    Balıkesir:

Hasan Baba

Pîr Ali Efendi

Veli Şemseddîn

    Bilecik:

Dursun Fakîh

Ebdâl Kumral

Edebâlî

Şeyh Muhlis Baba

    Bingöl:

Yûsuf Harpûtî (Kiğı)

    Bitlis:

Abdurrahmân Tâgî (Güroymak-Nurşin)

Ammâr-ı Yâser

Fethullah-ı Verkânisî

Muhammed Küfrevi (Bitlis Merkez)

Seyyid Ali Arvasi (idam edildi. Şehid oldu.)

Seyyid Şahabeddin Arvasi (İdam edilerek şehid edildi)

Seyyid Sıbgatullah ArvâsîGavs - (Gayda-Hizan)

 Ziyâeddîn Nurşînî (Güroymak-Nurşin)

   Bolu:

Akşemseddîn (Göynük)

Geredeli Abdullah Efendi (Gerede)

Hayreddin-i Tokadî

Sâfî Âmidî Bolevî

   Bursa:

Abdurrahmân bin Yûsuf Rûmî

Abdülganî Efendi

Abdülkerîm Kâdirî (Kirmasti-Kemalpaşa)

Abdüllatîf Kudsî

Abdürrahîm Tırsî (İznik)

Açıkbaş Mahmûd Efendi

Akbıyık Sultan

Alâeddîn Ali Esved Karahisârî (İznik)

Alâeddîn Ali Fenârî

Bahri Dede

Çandarlı Kara Halîl Hayreddîn Paşa (İznik

Dâvûd-i Halvetî (Mudurnu)

Dâvûd-i Kayserî (İznik)

Dede Halîfe (İznik)

Ebdâl Murâd

Emîr Sultan

Eskici Mehmed Dede

Eşrefoğlu Rûmî (İznik)

Geyikli Baba

Hasan Can

Hocazâde

İsmâil Hakkı Bursevî

Kutbüddîn İznikî (İznik)

Lâmiî Çelebi

Lütfullah Efendi (El-Evvel)

Miskâlî Efendi (Mudanya)

Molla Arab

Molla Ayas

Molla Fenârî

Molla Hayâlî

Molla Hüsrev

Molla Yegân

Muslihuddîn Tavîl

Pîr Emîr Sultan

Rüstem Halîfe Bursevî

Süleymân Çelebi

Şeyh Ahmed Efendi

Tâcüddîn İbrâhim Karamânî

Tezveren Dede

Tokatlı Hayreddîn Efendi

Üç Kuzular

Üftâde

Üftâdezâde Kutup İbrâhim Efendi

Vânî Mehmed Efendi (Kestel)

Veli Şemseddîn

    Çanakkale:

Ahmed Bîcân (Gelibolu)

Ahmed Câhidî Efendi (Gelibolu)

Yazıcızâde Muhammed Efendi (Gelibolu)

    Çankırı:

Murâd-ı Velî (Eldivan)

    Çorum:

Adülbâkî Efendi (İskilip)

Abdülcebbâr Dede

Ahmed Feyzi Efendi

Çerkez Şeyhi

Elvan Çelebi (Mecidözü)

Muhyiddîn-i İskilibî (İskilip)

Yûsuf Bahri Efendi

    Denizli:

Abdil Dede (Acıpayam)

Ahî Sinan

Ahmed Hulûsî Efendi

Ahmed İzzet Efendi (Çal-Süller)

Arab Dede (Sarayköy)

Avdan Baba (Tavas)

Bedirhan Bey (Acıpayam)

Deynekli Baba (Babadağ

Hacı Osman Nuri Kepenek

Hacı Şam Dede

Hasan Feyzi Efendi

Hüseyin Hulûsî Efendi (Üzüm Dedesi)

Karacaahmed Sultan (Sarayköy)

Koyun Baba (Kale)

Mecnun Dede (Babadağ)

Sarı Gazak Baba

Sultan Sarı Baba (Sarayköy

Şa'bân Dede

Şeyh Elvan (Çal

Şeyh Mehmed Şirvânî

Uzunca Hayreddîn (Sarayköy)

    Diyarbakır:

Ahmed Kârazî Diyârıbekrî

Ahmed Mürşidî Efendi

Sâdık Ali Efendi

Şeyh Yûsuf Hemedânî

    Edirne:

Abdülkerîm Efendi

Abdüllatîf Efendi (Pamuk Kâdı

Ali bin Emrullah

Aşçı Yahyâ Baba

Âşık Efendi

Behâeddîn bin Lütfullah

Cerrahzâde

Dizdarzâde Ahmed Efendi

Evliyâ Kâsım Paşa

Fahreddîn-i Acemî

Hasan Sezâî

Hıdır Baba

Huysuz (Hırçın) Baba

Kabûlî Mustafa Efendi

Kıyak Baba

Koyun Baba

Külhânî Ali Baba

Nûreddîn Baba

Ömer Baba

Ramazan Halîfe

Receb Enîs Dede

Süleyman Zâtî Efendi (Keşan)

Şekmeti Mehmet Efendi

Şücâeddîn-i Karamânî

Tütünsüz Baba

Veli Dede

    Elazığ:

Ali Septî (Palu)

Ankuzu Baba (Harput)

Arab Baba (Harput)

Beşik Başa (Harput)

Beyzâde Efendi (Harput)

Beyzâde Hacı Mehmed Nûrî Efendi (Harput)

Fâtih Ahmed Baba (Harput)

Hacı Ali Efendi (Harput)

Hacı Muharrem Hilmi

Hacı Tevfik Rıfkı Efendi (Harput)

İmâm Efendi Osman Bedreddin  (Harput)

Mahmûd Sâminî (Palu)

Murâd Baba (Harput)

Ömer Hüdâî Baba

Ömer Nâimî Efendi (Harput)

Seyyid Ahmed Çapakçûrî (Harput)

    Erzincan:

Hacı Muhammed Sâmi Efendi

Pîr Ahmed Erzincânî

Pîr Fethullah

Pîr Muhammed Erzincânî

Sâlih Baba

Terzi Baba

Tesbîh Baba

    Erzurum:

Abbas Mehdî

Abdurrahmân Gâzi

Abdürrezzâk Ali Efendi

Alvarlı Muhammed Lütfi (Alvar)

Câfer Efendi

Habîb Baba

Osman Efendi

Taşkesenli Ahmed Efendi

    Eskişehir:

Ebû Muhammed BayramEfendi

Yûnus Emre (Mihalıççık)

    Gâziantep:

Aydî Baba

Baytazzâde Hacı Abdullah (Kilis)

Derviş Hacı

Fethullah Efendi

Gözükızıl Mehmed Baba

Kâsım Aynî

Mehmed Hasib Dürri

Memik Dede

Muhammed Sâmi (Sam)

Şâh Velî Ayıntâbî

Şeyh Saçaklı

Şuaybzâde Ali Âkif Efendi

    Giresun:

Seyyid Mahmûd Çağırgan (Alucra)

    Hakkari:

Abdullah-ı Şemdînî (Şemdinli-Nehri)

Ebü'l-Berekât Emevî Hakkârî

Seyyid Sâlih (Şemdinli-Nehri)

Tâhâ-i Hakkârî (Şemdinli)

    Hatay:

Abdullah bin Hubeyk (Antakya

Ahmed bin Âsım Antâkî (Antakya)

Ahmed Kuseyrî (Şenköy)

Yûsuf bin Esbât

    Isparta:

Berdeî Sultan (Eğridir)

Beşîr-i Ebşîr (Senirkent)

Burhâneddîn bin Muhammed Eğridirî (Eğridir)

Gökveli Sultan

Hıdırlık Dede

Kesikbaş Dede

Kocabıyık Erendede

Muhammed Çelebi Sultan (Eğridir)

Osman Efendi

Pîrî Halîfe Hamîdî

Pîrî Halîfe Sultan (Eğridir)

Zekeriyyâ Sultan (Senirkent)

    İçel:

Muhammed Nûreddîn Efendi (Tarsus)

Seyyid Alâeddîn Ali Semerkandî (Zeyne)

     İstanbul:

Abdullah Efendi (Himmetzâde) (Üsküdar)

Abdullah Hasîb Yardımcı (Fâtih-Edirnekapı)

Abdullah Kaşgarî (Eyüb)

Abdurrahmân-ı Harpûtî (Üsküdar-Karacaahmed)

Abdurrahmân Nesîb Efendi (Bakırköy)

Abdurrahmân Sâmi Niyâzî (Fâtih-Edirnekapı)

Abdülazîz Bekkine (Fâtih-Edirnekapı)

Abdülehad Nûri (Eyüb-Nişanca)

Abdülfettâh-ı Bağdâdî Akrî (Üsküdar-Nuhkuyusu)

Abdülhay Celvetî (Üsküdar)

Abdülhay Efendi (Öztoprak) (Beşiktaş)

Ahıskalı Abdullah Efendi (Üsküdar-Karacaahmed)

Ahıskalı Ali Haydar Efendi (Fâtih-Edirnekapı)

Ahmed Amiş Efendi (Fâtih)

Ahmed İbni Kemâl (Fâtih-Edirnekapı) 2/228

Ahmed Raûfî (Üsküdar)

Ahmed Şîrânî

Ahmed Ziyâeddîn Gümüşhânevî (Eminönü-Süleymâniye)  

Ahmed Ziyâüddîn Efendi (Eminönü-Süleymâniye)

Alâeddîn Arabî Efendi (Eyüb)

Ali Behçet Efendi (Üsküdar)

Ankaravî İsmâil Rusûhî (Galata-Beyoğlu)

Atâullah (Ahmed Atâî) Efendi (Eminönü-Vefâ)

Atâ Efendi (Üsküdar)

Aynî Dede

Azîz Mahmûd Hüdâyî (Üsküdar)

Baba Haydar Semerkandî (Eyüb)

Baba Yûsuf Sivrihisârî (Eyüb)

Babazâde (Eyüb)

Bâlî Efendi (Sekrân) (Fâtih-Altuncu Zâviyesi)

Beşir Ağa (Denize atıldı)

Beşir Ağa (Eyüb) /67

Câmi Ahmed Dede

Cârullah Veliyyüddîn Efendi (Fâtih)

Cebe Ali (Fâtih-Cibâli)

Celâlzâde Mustafa Çelebi (Eyüb-Nişanca)

Celâlzâde Sâlih Çelebi (Eyüb-Nişanca)

Cemâleddîn Aksarâyî (Fâtih-Aksaray)

Cemâl Halîfe (Fâtih-Çapa)

Cemâleddîn Mahmûd Hulvî (Fâtih-Şehremini)

Cemâleddîn Uşşâkî (Fâtih-Eğrikapı)

Cihangirli Hasan Efendi (Beyoğlu-Cihangir)

Deryâ Ali Baba (Zeytinburnu-Kazlıçeşme)

Ebû Saîd bin Sun'ullah (Eminönü-Vefâ)

Ebü'l-Vefâ (Eminönü-Vefâ)

Ebüssü'ûd Efendi (Eyüb)

Edhem Baba (Fâtih-Karagümrük

Emîr Ahmed-i Buhârî (Fâtih)

Es'ad Efendi (Sahhaflar Şeyhizâde) (Eminönü-Ayasofya)  

Esrâr Dede (Beyoğlu-Galata)

Evranos Dede (Fâtih-Karagümrük)

Feyzullah Efendi (Fâtih-Halıcılar)

Gavsî Ahmed Dede (Beyoğlu-Galata)

Hakîm Çelebi (Eminönü-Vefâ

Harputlu İshâk Efendi (Fâtih)

Hasan Adlî Efendi (Fâtih-Kocamustafapaşa)

Hasan Hilmi Efendi (Eminönü-Süleymâniye)

Hasan Hüsâmeddîn Uşâkî (Beyoğlu-Kasımpaşa)

Hasırîzâde (Eyüb-Sütlüce)

Hâşimî Emîr Osman (Beyoğlu-Kasımpaşa)

Hattat Hâfız Osman Efendi (Fâtih-Kocamustafapaşa) 

Hızır Çelebi (Eminönü-Vefâ)

Himmet Efendi (Üsküdar)

Hoca Sa'deddîn Efendi (Eyüb)

Hüsâmeddîn Nakşi (Eyüb)

Hüseyin Dede (Beyoğlu-Galata

Hüseyin Hilmi IŞIK (Eyüb)

İbrâhim Efendi (Eyüb)

İbrâhim Hayrânî (Üsküdar-Selimiye)

İdrîs-i Muhtefî (Şişli-Okmeydanı)

Îsâ Dede (Beyoğlu-Galata)

Îsâ Geylânî (Eyüb)

Kâsım Çelebi (Baba-Nakkaş)

Kavukçu Ali Dede (Beyoğlu-Galata)

Kevserî

Küçük Emîr Efendi (Şimşir Baba) (Eyüb)

Mahmûd Çelebi (Fâtih-Edirnekapı)

Mahrûk Efendi (Eminönü-Vefâ

Mehmed Emin Tokâdî (Fâtih-Zeyrek)

Mehmed Zâhid Kotku (Eminönü-Süleymâniye)   

Merkez Efendi (Zeytinburnu-Topkapı)

Molla Gürânî (Fâtih-Fındıkzâde)

Muhammed Efendi

Muhammed Fethi Ali Efendi (Eyüb)

Muhammed Kâmil Efendi (Eminönü-Küçük Ayasofya) 

Muhammed Kumul Efendi (Beyoğlu-Fındıklı)

Muhammed Murâd Efendi (Fâtih-Çarşamba)

Muhammed Nûreddîn Efendi (Fâtih-Kocamustafapaşa) 

Muhammed Tevfik Bosnevî (Üsküdar-İnâdiye)

Muhammed Ziyâd (Eminönü-Etyemez)

Murâd-ı Münzâvî (Eyüb-Nişanca)

Murtazâ Efendi (Eyüb)

Mustafa Efendi

Mustafa Fevzi Efendi (Eminönü-Süleymâniye)

Mustafa Hâkî Efendi (Fâtih)

Mustafa İzzî Efendi (Eyüb-Sütlüce)

Mustafa Mânevî Efendi (Üsküdar-Doğancılar)

Müeyyedzâde Abdurrahîm Çelebi (Eyüb)

Müstekimzâde Süleyman Sa'deddîn (Fâtih-Zeyrek

Nâbî (Üsküdar-Karacaahmed)

Nalıncı Mîmî Dede (Fâtih-Unkapanı)

Nasûhî Üsküdârî (Üsküdar-Doğancılar)

Neccârzâde (Beşiktaş)

Neccârzâde Muhammed Sıddık (Beşiktaş)

Necîb Efendi (Fâtih)

Nûreddîn Cerrâhî (Fâtih-Karagümrük)

Nûreddîn Efendi (Fâtih-Kocamustafapaşa)

Nûreddînzâde Muslihuddîn (Fâtih-Edirnekapı)

Nûri Efendi (Beşiktaş)

Nûri Efendi (Üsküdâr)

Nûrullah Efendi (Fâtih-Çarşamba)

Oflu Muhammed Emin Efendi (Fâtih)

Ömer Ziyâeddîn Dağıstânî (Eminönü-Süleymâniye)

Ramazan Mahfî Efendi (Fâtih-Kocamustafapaşa)

Rûşen Efendi (Üsküdar)

Saçlı İbrâhim Efendi (Fâtih-Fındıkzâde)

Sa'düddîn İsmâil Efendi (Fâtih-Şehremini)

Safranbolulu İsmâil Necâti (Eminönü-Süleymâniye)

Sâlih Efendi (Fâtih)

Sandıklı Şeyhi Hasan Hamdi Efendi (Fâtih)

Sarı Abdullah Efendi (Zeytinburnu-Topkapı)  

Sarı Nasûh (Fâtih)

Selâhaddîn Uşâkî (Fâtih-Tâhir Ağa)

Selâmi Ali Efendi (Üsküdar)

Sertarîkzâde Mehmed Emin Efendi (Eyüb-Nişanca)

Seyyid Ahmed Şevki Nakşibendî (Fâtih-Zeyrek)

Seyyid Muslihuddîn Efendi (Zeytinburnu-Topkapı)

Seyyid Nizâm Efendi (Fâtih-Silivrikapı)

Seyyid Seyfullah Kâsım Efendi (Fâtih-Silivrikapı)10/378

Seyyid Velâyet (Fâtih)

Seyyid Yahyâ Efendi (Üsküdar-Karacaahmed)

Sinan Erdebîlî (Üsküdar-Koşuyolu)

Sinânüddîn Yûsuf Amâsî (Fâtih)

Sivâsî Abdülmecîd Efendi (Eyüb-Nişanca)

Süleymân Halvetî (Fâtih-Fındıkzâde)

Süleymân Hilmi Tunahan (Üsküdar-Karacaahmed)

Süleymân Sıdkı Efendi (Eyüb-Sütlüce)

Sünbül Sinân Efendi (Fâtih-Kocamustafapaşa)

Şâh Muhammed Çelebi (Fâtih)

Şerifzâde Mehmed Efendi (Eyüb)

Şeyh Abdülhalim Efendi (Fâtih-Kocamustafapaşa) 

Şeyh Ali Behçet Efendi (Zeytinburnu-Topkapı)

Şeyh Gâlib Dede (Beyoğlu-Galata)

Şeyh İsmâil Rûmî (Beyoğlu-Tophane)

Şeyh Mehmed Rûhî Dede (Beyoğlu-Galata)

Ünsî Hasan Efendi (Eminönü)

Vânî Ahmed Efendi (Fâtih-Silivrikapı)

Vefâ Konevî (Eminönü-Vefâ)

Vişnezâde

Yahyâ Efendi (Beşiktaş)

Ya'kûb Germiyânî (Fâtih-Kocamustafapaşa)

Yanyalı Mustafa İsmet (Fâtih-Çarşamba)

Yûsuf Sinâneddîn-i Sîneçak (Eyüb-Sütlüce)  

Zâkirzâde Abdullah Efendi (Üsküdar)

Zarîfî Hasan Efendi (Sarıyer-Rumelihisarı)

Zenbilli Ali Efendi (Fâtih-Zeyrek)

Ziyâeddîn Gümüşhânevî (Eminönü-Süleymâniye) 

    İzmir:

Ahmed Eğribozî

Bekr Sıdkı Visâlî

Bergamalı Hacı İbrâhim Efendi (Bergama)

Birgivî (Birgi)

Es'ad Efendi (Menemen)

Es'ad İleri Hoca

İzmirli Osman Nûri Efendi

    K.Maraş:

Çomak Dede

Dârendeli Muhammed Hilmi Efendi

Derdimend Dede

Kanadıkırıkzâde Ali Efendi

Kanadıkırıkzâde Mustafa Efendi

    Karaman:

Alâeddîn Halvetî (Lârende)

Şeyh Alâeddîn Rûşenî

Yûnus Emre

    Kars:

Muhammed Karsî

    Kastamonu:

Abdurrahmân Efendi (Zileli)

Abdülfettâh Velî

Ahî Şorba

Ahmed Siyâhî

Âşıklı Sultan

Bayraklı Sultan

Benli Sultan

Deveci Sultan

Ebdal Hasan (Taşköprü)

Hacı Dede

Hacı Ramazan

Hayreddîn Halil bin Kasım

Îsâ Dede

Karabaş Sultan

Ömer Füâdî

Seyyid Ahmed Hicâbî

Seyyid Ahmed Sünnetî

Şa'bân-ı Velî

    Kayseri:

Behâeddînzâde (Muhyiddîn Muhammed)

Bostancı Baba (İncesu)

Burhâneddîn Muhakkık Tirmizî

Göncüzâde Kâsım Efendi

Hacı Torun Efendi

Hâfız Osman Efendi

Harputlu Hacı Ömer Efendi

Helvacı Dede

İbrâhim Tennûrî

Kılıçlı Ali Efendi (Develi-Şıhlı)

Necmeddîn İmâd

Sâdık Efendi

Tâcüddîn İbrâhim Halvetî

Veliyyüddîn Oğlu Hacı Bulam

Zeynelâbidîn Kayserânî

    Kırklareli:

Mehmed Eşref Efendi (Lüleburgaz)

Şühûdî Efendi (Babaeski)

    Kırşehir:

Ahî Evran

Âşık Paşa

Hacı Bektâş-ı Velî (Hacıbektaş)

Mîrim Halvetî

    Kocaeli:

Ahmed Hilmi Efendi (İzmit)

Sultan Baba(Gölcük)

    Konya:

Abdullah-ı Bosnevî

Ahmed Eflâkî

Ali Gav Sultan

Ateşbâz Velî

Baba Nîmetullah Nahcuvânî (Akşehir)

Behâeddîn Veled

Bergamalı Hacı İbrâhim Efendi (Seydişehir)

Bosnalı Abdullah Efendi

Bostan Çelebi

Celâleddîn-i Rûmî (MEVLANA)

Cemel Ali Dede

Çelebi Bustan

Çelebi Cemâleddîn

Çelebi Ferruh

Çelebi Hüsâmeddîn

Çelebi Hüsrev

Dede Molla (Çumra)

Dediği Sultan (Ilgın)

Evhadüddîn Kirmânî

Fahri Efendi

Hacı Abdullah Efendi (Seydişehir)

Hacı Veyiszâde Mustafa Efendi

Hâdimî (Hadim)

Hârûn-i Velî (Seydişehir)

Kâsım Halîfe

Ladikli Hacı Ahmed (Ladik)

Mahmûd Hayrânî (Akşehir)

Mahmûd ve İynel Sultanlar

Mehmed Behâeddîn Nakşibendî

Muhammed Kudsî Bozkırî (Seydişehir-Çavuşköyü)  

Pîr Esad Sultan

Pirebi Sultan

Sadır Sultan

Sadreddîn Konevî

Sarı Ya'kûb

Selâhaddîn Zerkûb

Seyyid Hârûn Velî (Seydişehir)

Sultân-ül-Ulemâ Behâeddîn Veled

Sultan Veled

Şems-i Tebrîzî

Şeyh Ulemâ

Ulu Ârif Çelebi

    Kütahya:

Ahmed Dede

Kalburcu Şeyhi

Muhyiddîn Muhammed

Sâkıb Dede

Şeyhî

    Malatya:

Abdullah Fahri Baba (Baran)

Abdurrahman Efendi (Dârende)

Arabgirli Ömer Baba

Boranlı Mustafa Baba (Boran)

Fethullah Mûsulî (Dârende)

Hacı Ahmed Efendi (Battal Gâzi)

Hamîd-i Aksarâyî (Dârende)

Keşşâf Hoca

Somuncu Baba (Dârende

Tâcüddîn Velî (Dârende)

    Manisa:

Ahmed Şemseddîn Marmaravî

Balzat Hacı Baba Velî (Demirci)

Mecdüddîn Îsâ

Sefer Efendi (Demirci)

Şeyh Sinân (Alaşehir)

Taşkesenli İbrahim Efendi (Demirci)

Terzizâde Ahmed Efendi

    Mardin:

Mûsâ bin Mâhîn Mardînî

Şehmuz Sultan

Yûnus bin Yûsuf eş-Şeybânî

    Muğla:

Şâhidî İbrâhim Dede

    Muş:

Müştak Baba

Nevşehir:

Demir Hoca

Hasan Dede

    Niğde:

Abdullah Efendi

Ahmed Kuddûsî (Bor)

Hacı Mahmûd Efendi

Kemâl Ümmî

Mîsâlî Baba (Gül Baba)

    Rize:

Hasan Dede (Ardeşen)

    Samsun:

Îsâ Baba

Kılıç Dede

Seyyid Ahmed-i Kebîr-i er-Rufâî (Ladik)

Şeyh Kutbeddîn

    Siirt:

Fakîrullah (Tillo)

Gavs-ül-Memdûh (Tillo)

İbrâhim Hakkı Erzurûmî (Tillo)

Molla Halil Si'ridî

Molla Osman Efendi (Tillo)

Muhammed Hazîn (Dereyamaç)

Mûsâ Hâlidî

Şeyh-ün-Neccâr

Şeyh Hüseyin Basretî (Eruh)

Şeyh Muhammed Aynî (Eruh)

Şeyh Mûsâ

Şeyh Sabri

Şeyh Süleymân

Şeyh Türkî

Şeyh Abdurrahmân eş-Şâvirî (Şâvir)

Veysel Karânî (Baykan, mekânı)

Zemzem-il Hâssa

    Sinop:

Mahmûd Kefevî

Pîr Tevekkül

Seyyid Bilâl

    Sivas:

Kara Şems

Abdülvehhâb Gâzi

Şeyh Merzübân-ı Velî (Zara)

    Şanlıurfa:

Hayât bin Kays el-Harrânî (Harran)

Sumâdî (Havran

Şeyh Mesut Horasânî

    Şırnak:

Ahmed Cüzeyrî (Cizre)

Meymûn bin Mihrân (Cizre)

Muhammed Kadri Hazin (Cizre)

Muhammed Saîd (Cizre

Sâlih Sıbkî (Basret)

Şeyh Hâlid Cezerî (Basret)

Şeyh Hâlid Zibârî (Basret)

Şeyh Muhammed Bıserî

Şeyh Seydâ (Cizre)

    Tekirdağ:

Ahmed Sârbân (Hayrabolu)

Behiştî (Çorlu)

Pîr Ali Efendi (Malkara)

    Tokat:

Abdülmecîd Şirvânî

Acebşir Efendi

Ali Osman Efendi (Erbaa)

Behrullah Efendi (Erbaa)

Behzât-ı Velî

Edhem Çelebi (Zile)

Muharrem Efendi (Zile)

Mûsâ Fakîh

Mustafa Kuddûsî

Said Şemîd (Erbaa)

Seyyid Ömer Efendi

Sümbül Baba

Şeyh Mahmûd (Pazar)

Şeyh Şihâbüddîn Sühreverdî (Turhal)

Tokatlı İshak Zencânî

Turhal Şeyhi Mustafa Efendi (Turhal)

            Trabzon:

Hacı Dursun Efendi (Çolak)

              Uşak:

Alâeddîn Uşâkî

             Van:

Abdullah Arvasi (Abdurrahman Kutb-i  Arvasi’nin ilk oğlu, Arvasta medfun)

Abdulcelil Arvasi 1 (Pir Yusuf Kabristanında medfun, Hazreti Gavsin kayınpederi))

Abdulcelil Arvasi 2 (Gevaş, Kazanç-Pağvas- Köyünde Medfun)

Abdurrahmân Arvâsî (Hoşap)

Abdurrahmân Baba

Abdülmecîd Efendi

Fehîm-i Arvâsî (Arvas)

Halîfe Mustafa Efendi

Muhammed Kutub Efendi (Arvas)

Muhammed Ma'sûm (Arvas)

Muhammed Reşîd (Gevaş)

Muhammed Sıddık Arvâsî (Gürpınar)
Pir Yusuf (Gevaş Daldere Koyunde kendi bolgesinde)

Resûl Zeki Efendi (Arvas)

Seyyid Abdülhakîm (Ahmed arvasinin babası)
Seyyid Muhammed Hafid (Erciş'te medfun. Denizli'ye nur saçtı)
Sultan Hacı Zübeyd (Gevaş Zeve-Dilmetaş Köyü)

Sofu Baba

Şeyh Mehmed Emîn

    Yozgat:

Emîr-i Çin Şeyh Osman Efendi (Osmanpaşa)

Zâhid Yozgadî Şeyh Hacı Ahmed Efendi

     Yeri Bilinmeyenler:

Sarı Saltûk (Baba Dağı)

 
isimlere tıklayın hayatlarını
okuyun efendim.

A - B - C - Ç - D - E - F - G - H 
İ - L - M - N - O - Ö - P - R 
S - Ş - T - U - Ü - V - Y - Z
 
  Bugün 353777 ziyaretçikişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=