Kek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek Tarifleri SANA SONSUZ SALAT - U SELAM, EY ALEMLERİN EFENDİSİ MUHAMMED ALEYHİSSELAM
   
  ARVASILER VE EHL-I BEYT
  DUNYA EVLIYALARI
 

Afganistan Evliyâları
     Belh:

Ahmed bin Hadraveyh

Dehhâk bin Müzâhim

Ebû Bekr Verrâk (Tirmiz

Ebû Nasr Pârisâ

Ferîdüddîn-i Attâr (Şâdbah Kasabası)

Hakîm Tirmizî (Tirmiz)

Hatim-i Esam

Hüsâmeddîn Pârisâ Belhî

Muhammed bin Hâmid Tirmizî (Tirmiz)

           Berk Kasabası:

Ahmed Berkî

            Çeşt:

Ahmed bin Mevdûd Çeştî

Ebû Ahmed Ebdâl Çeştî

Hâce Mevdûd Çeştî

Hâce Muhammed bin Ebû Ahmed el-Çeştî

Hacı Şerîf Zendenî

Yûsuf bin Muhammed Çeştî

           Cüzcan:

Halîfe Kızılayak

Ebû Ali Cürcânî  

            Gazne:

Hakîm Senâî

Radıyüddîn el-Gaznevî

             Herat:

Abdullah-ı Ensârî

Ahmed Nâmıkî Câmî (Câm Kasabası)

Alâeddîn Âbizî

Fahreddîn-i Râzî

Molla Câmî

Muhammed Harezmî

Muhammed Rûcî (Rûc Köyü

Sa'düddîn Kaşgârî

Seyfeddîn Halvetî

Zahîrüddîn Halvetî (Kâzergâh)

Zeyneddîn-i Hafî

Harcedâm:

Seyyid Kâsım Tebrizî Kandehar:

Hacı Dost Muhammed Kandehârî Kûhistan:

Ebû Bekr-i Ebherî (Ebher) Nesef:

Azîz Nesefî

Pûrân:

Celâleddîn Ebû Yezîd Pürânî

          Yeri Bilinmiyenler

Ebû Abdullah Cavpâre

        Âzerbaycan Evliyâları

               Bakü:

Pîr Şükrullah Halvetî

Yahyâ Şirvânî

Karabağ:

Pîr Muhammed Gencevî (Gence)

Şirvânî (Gence)

Meraga:

İzzeddîn Türkmânî

                  Şirvan:

Ömer Şirvânî

Sadreddîn Hayâvî (Kubâd)

Şâh Kubâd Şirvânî

Şeyh Amr Rabbânî

Yûsuf Halvetî

Yûsuf Mahdûm

    Bulgaristan Evliyâları

            Sofya:

Sofyalı Bâlî Efendi

Tatarpazarcığı:

Muhammed bin Ömer (Kurd Efendi)

Yayabaşızâde

VardarYenicesi:

Abdullah-i İlahî

Mustafa Yenicevî

           Varna:

Akyazılı Sultan

       Rusçuk:

Üryânî Mehmed Dede (Yerköğü)

  Cezâyir Evliyâları

          Müstegânim:

Ebü'l-Abbâs Müstegânimî

Tlemsan:

Ebû Midyen Mağribî

      Senûsî

Şerîf Tlemsânî

Tunûsî (İbrahim bin Yahlef)

Yahyâ Îdilî

       Vehran:

Muhammed bin Ömer Hevârî

Yeri Bilinmiyenler

Muhammed Ezherî

       Fas Evliyâları

            Fas:

Abdülazîz Debbağ

Abdüsselâm bin Meşîş el-Hasenî

Ahmed Ticânî

Arabî Feştâlî el-Magribî

Ebû Ya'zî Magribî (Bâît Kasabası)

           Merrakeş:

Cezûlî

Ebü'l-Abbâs Sebtî

İbn-i Ârif

Filistin Evliyâları

              Led Köyü:

Muhammed Cisr

Hindistan Evliyâları

         Agra:

Mîr Muhammed Nu'mân

           Bengal:

Celâleddîn Tebrîzî

Mevlânâ Hamîd-i Bingâlî

         Bendersûret:

Abdurrahmân Mağribî

Ayderûsî (Muhammed bin Abdullah

Câfer-i Sâdık bin Ali Ayderûsî

         Benderşahar:

Ayderûsî (Abdullah bin Abdullah)

        Bedâyûn:

Abdülhâdî Bedevânî

Şâhî Mûytâb

Ziyâeddîn Nahşebî

         Bîhar:

Şerefüddîn Ahmed bin Yahyâ Münîrî

Burhânpûr:

Abdülvehhâb Müttekî

Muhammed Hâşim-i Keşmî

Celâlpûr:

Senâullah Harâbâtî

Cabîh:

Abdullah-ı Şüttârî (Mend)

Cunpûr:

Semmânî

Devletâbâd:

Ayderûsî

Delhi:

Abdullah bin Muhammed Bâkî-billah

Abdullah-ı Dehlevî

Abdülazîz Dehlevî

Abdülulâ

Abdülvehhâb Buhârî

Ahî Sirâc

Ahmed Kihtû

Çırâğ-ı Dehlî

Ebû Saîd-i Fârûkî

Ebü'l-Hayr Fârûkî

Emîr Hüsrev Dehlevî

Fethullah Evdehî (Evdeh)

Kutbüddîn Bahtiyâr Kâkî

Mahdûmzâde Ebü'l-Kâsım

Mazhar-ı Cân-ı Cânân

Mirzâ Hüsâmeddîn Ahmed

Muhammed Bâkî-billah

Muhammed Hâcı Efdal

Muhammed Huccetullah

Muhammed Hüseyin Sâhib

Muhammed İhsân

Muhammed İsmâil

Muhammed Sıddîk Keşmî

Nâgûrî

Necîbüddîn Mütevekkil

Nizâmeddîn Evliyâ

Nûr Muhammed Bedâyûnî

Seyfeddîn Fârûkî

Şâd-ı Dîv

Şâh Abdürrahîm Dehlevî

Şâh Veliyyullah-ı Dehlevî

Ubeydullah bin Muhammed Bakî-billah

Ziyâeddîn Bernî

Diyobent:

Ahmed Diyobendî

Ecmîr:

Hâfız Sa'dullah

Muînüddîn Çeştî

Gücerât:

Ayderûsî (Abdülkâdir bin Şeyh) (Ahmedâbât)

 

Hüsâmeddîn Mültânî (Ahmedâbâd)

Kutb-i Zamân (Seyyid Celâl Buhârî) (Ahmedâbâd)

Keşmir:

Kerîmüddîn Baba Hasan Ebdâlî (Osmanpûr)

Mevlânâ Hasan-ı Berkî (Osmanpûr)

Mevlânâ Seyyid Hasan

Şâh Muhammed Bedahşî

Kirnâl:

Şerâfeddîn Ebû Ali Kalender (Bûte Kihtar Kasabası)

 

Kalyar (Gwalyar):

Alâeddîn-i Sâbir

Mankpûr:

Muhibbullah-ı Mankpûrî

Mehanpûr:

Bedîuddîn Şah Medâr

Milibar:

Alevî bin Muhammed (Tirnehali

Mültân:

Behâeddîn Zekeriyyâ (Muhammed bin Kutbüddîn)

Rükneddîn Ebü'l-Feth

Nâgûr:

Ahmed Şeybânî

Hamîdüddîn Nâgûrî

Pânipût:

Abdülkebîr Evliyâ

Ahmedullah

Abdulkebir Evliya

Celâleddîn-i Hindî

 

Senâullah Dehlevî

Şâh-ı A'lâ

Şemseddîn Pâni-pütî

Şeyh-ül-Meşâyıh Behrâm (Beytûlî) Pencab:

Cemâleddîn Hansevî (Hansi)

Muhammed Osman Sâhib Müceddidî (Mûsâzey Kasabası) .. 9/64

Şeyh Kutbüddîn Münevver (Hansi)

Pendûh:

Şeyh Nûreddîn

Pütne:

Nûr Muhammed Pütnî

Rampûr:

Muhammed Ömer

     Sehârenpûr:

Bedîuddîn Sehârenpûrî

      Safâbeyan:

Abdülhay

    Siyalkût:

Abdülhakîm-i Siyalkûtî

     Serhend:

Abdülehad

Abdülehad Serhendî

Ahmed Kâbilî

Dehlevî

Gulâm Muhammed Ma'sûm

Hacı Hıdır Efgân (Behlülpûr Kasabası)

İmâm-ı Rabbânî

Kayyûm-i Zaman

Muhammed Ma'sûm Fârûkî

Muhammed Sâdık

Muhammed Saîd Fârûkî

Muhammed Sıddîk

Muhammed Ubeydullah Serhendî

Rükneddîn-i Çeştî

Tehâniser:

Celâl Tehâniserî

  Yeni Delhi:

Abdülhak-ı Dehlevî

 

    Yeri bilinmeyenler

Bahrak (Muhammed bin Ömer)

Bedreddîn Serhendî

Mevlânâ Kâsım Ali Bedahşî

Nizâmeddîn Ebü'l-Müeyyed

Sadreddîn bin Behâeddîn Zekeriyâ

Sâlih Gülâbî

Senâullah Sebnehlî

Tahir-i Bedahşi

Yâr Muhammed Kadîm Talkânî
Irak Evliyâları

        Bağdat:

A'meş

Abâdî

Abdullah Hayderî

Abdullah bin Muhammed Mürteiş

Abdullah bin Mübârek (Hît)

Abdurrahmân Tafsûncî (Tafsunc

Abdülgafûr Hâlidî Müşâhidî

Abdülkâdir Berzencî Hayderî

Abdülkâdir Geylânî

Abdülkâdir Sühreverdî

Abdülkerîm Cîlî

Abdülmugîs bin Züheyr

Ahmed el-Alesî

Ahmed bin Ebû Verd

Ahmed bin Hanbel

Ahmed bin İbrâhim Mesûhî

Ahmed bin Mesrûk

Ahmed bin Muhammed Hânî el-Esrem

Ahmed bin Selmân en-Neccâd

Ali bin Ebû Bekr el-İdrîsî

Ali Hâdî (Samarra)

Ali bin Muvaffak

Amr bin Osman Mekkî

Aslan Dede

Atâ el-Ezrâk

Bakıllânî

Behlül-i Dânâ

Berbehârî

Bilâl-ı Ma'ribî

Bişr-i Hâfî

Câfer bin Ahmed es-Serrâc

Ca'fer-i Huldî

Câkir el-Kürdî (Samarra)

Cevhere Berâsiyye

Cüneyd-i Bağdadi

Da'lec bin Ahmed

Dâvûd-i Tâî

Ebû Abdullah el-Hâkan es-Sûfî

Ebû Abdurrahman Sülemî

Ebû Bekr Ensârî

Ebû Bekr Şiblî

Ebû Câfer Haddâd el-Kebîr

Ebû Hamza Bağdâdî

Ebû Hâşim Sofî

Ebû İshâk-ı Şîrâzî

Ebû Muhammed Cerîrî

Ebû Muhammed er-Râsibî

Ebû Saîd-i Harrâz

Ebû Yûsuf

Ebü'l-Hasan Ba'kûbî

Ebü'l-Hasan-i Eş'arî

Ebü'l-Hüseyin Nûrî

Feth-i Mûsulî

Habîb-i Râî

Hallâc-ı Mansûr

Hammâd bin Müslim Debbâs

Hârîs el-Muhâsibî

Hasan bin Ali Askerî (Samarra)

Hayr-ün-Nessâc

İbn-i Atâ

İbn-i Cevzî

İbrâhim bin Ali el-A'zeb

İbrâhim-i Havvâs

İmâm-ı A'zam Ebû Hanîfe

Ma'rûf-i Kerhî

Muhammed Cevâd

Muhammed bin Ebû Verd

Mûsâ Kâzım

Mûsâ Sedrânî

Nasr bin Abdürrezzâk

Necmeddîn Dâye Râzî

Ömer bin Mes'ûd el-Bezzâr

Rüveym bin Ahmed

Saîd bin Cübeyr (Vâsıt)

Salih bin Beşir-el Mürri

Semnûn Muhib

Sırrîy-i Sekatî

Şeyh Abdurrahmân

Şeyh Abdurrahmân Ebü'l-Vefâ

Şeyh İsmâil Enarânî

Şiblî

Şihâbüddîn Sühreverdî

Tâc-ül-Ârifîn

Vecîhüddîn Ömer Efendi

Yahyâ Muammer Mezûrî İmâdî

Zehâvî

    Basra:

Abdullah bin Avn

Abdurrahmân bin Mehdî

Abdülvâhid bin Zeyd

Ahmed Rıfâî

Alâ bin Ziyâd

Ali bin Hamza el-İsfehânî

Atâ Süleymî

Bişr bin Mansûr Süleymî

Câbir bin Zeyd

Daygam bin Mâlik

Ebû Abdullah Basrî

Ebû Abdullah Nibâcî (Nibac)

Ebû İshâk el-Fezârî (Masîsa)

Ebû Muhammed el-Basrî

Ebû Türâb Nahşebî

Eyyûb-i Sahtiyânî

Habîb-i Acemî

Hasan-ı Basrî

Hübeyret-ül-Basrî

Mâlik bin Dînâr

Mansûr bin Ammâr

Muhammed bin Vâsî

Mutarrif bin Abdullah

Sâbit bin Eslem el-Benânî

Sehl bin Abdullah Tüsterî

Seyyid Hüseyin Burhâneddîn Efendi

Şeyh Abdullah Beytûşî

Süfyân-ı Sevrî

Yûnus bin Ubeyd

Zâhid İsfehânî (Masîsa)

Züfer bin Hüzeyl

Ahmedberende:

Nerkisecârî

   Ba'lek:

Şeyh Bâkır Ba'lekî

Berîfkan:

Nûreddîn Berifkânî

   Biyâre:

Şeyh AbdülkâdirKânî

Şeyh Celâlüddîn Hürmâlî

   Betâih:

Azzaz bin Müstevdî el-Betâihî

Mansûr el-Betâihî

   Cüsûk:

Ebü'l-Hasen Cûsukî

Cebel-i Hamsîn:

Mâcid el-Kürdî

   Dinever:

Ebû Abdullah Dîneverî

Ebû Bekr-i Kisâî Dîneverî

Mimşâd ed-Dîneverî

   Erbil:

Hidâyetullah Erbilî

Şeyh Mustafa bin Ebû Bekr

   Erîha:

Atâ bin Meysere el-Horasânî

   Hüvârin:

Ebû Bekr el-Betâihî

   Kûfe:

Ahnef bin Kays

Alkame bin Kays

Amr bin Kays el-Mülâî

Amr bin Meymun Evdî

Amr bin Mürre

Amr bin Şürahbil

Avn bin Abdullah

Ebû Bekr bin İyâş

İbn-i Semmâk

Mesrûk bin el-Ecdâ'

Muhammed bin Sûka

Ömer bin Zer

Şa'bî

Vekî' bin Cerrâh (Feyd)

   Kaylav:

Ebû Saîd Kaylavî

  Mûsul:

Adîyy bin Müsâfir

Mahmûd Sûfî

Süveyd Sincârî (Sincar)

Nehr-ül-Hâlis:

Mekârim en-Nehr

Nehr-ül-Mülk (Nânbûs):

Bekâ bin Batû

   Nudih:

Nûdihî

   Nûrakûb:

Osman Nûrakûbî

   Beziran:

Ali bin Heytî

   Sincar (Bâzar):

Ali Sincârî

   Süleymâniye:

Ömer Karadağî

Şeyh Abdülkâdir Muhâcir (Silvan)

Şeyh Baba Resûl (Ebû Ubeyde)

   Gelezer-Nudi:

Seyyid Hasan Berzencî

   Çûr:

Seyyid Hasan Mükennâ

   Tavila:

Muhammed Behâeddîn Tavîlî

Osman Tavîlî

Ömer Ziyâeddîn Tavîlî

Şeyh Ahmed Şemseddîn

Yeri bilinmeyenler

Âmir bin Abdullah

Amr bin Utbe

Câfer bin Süleyman Dâbiî

Dâvûd bin A'zeb

Dırâr bin Mürre

Ebû Bekr bin Sa'dân

Tâcüddîn bin Rıfâî

   Kerkük:

Zengenî

İran Evliyâları
Seyyid Mikail Arvasi (zulme, irtidada hayır için İran'a hicret)

   Bistam:

Bâyezîd-i Bistâmî

   Erdebîl:

Safiyyüddîn Erdebîlî

   Fere:

Ali Ferâhî

   Geylan:

Cemâleddîn Ezherî (Lenger Kü'nân mevkii)

Muhyiddîn-i Dûstî (Îsâr Köyü)

Tâcüddîn Zâhid-i Geylânî

   Hemedan:

Ahnef el-Hemedânî

Aynülkudât Hemedânî

Baba Tâhir Üryân

   Harkân:

Ebü'l-Hasan-ı Harkânî

   Horasan:

Ali Nâtıkî (Niko Köyü

Âzerî Hamza bin Ali (İsferâyin)

Bîbi Cemâl Hâtun

Ebû Abdullah Seczî (Secz-Sîcistan)

Ebû Saîd Ebü'l-Hayr (Meyhene

   İsfehan:

Abdullah İmâmî İsfehânî

Abdullah-ı İsfehânî (Kutbüddîn-i İsfehbezî)

   Kazvin:

Ahmed Gazâlî

Aynüzzamân Cemâleddîn-i Geylânî

Radıyüddîn Kazvînî

   Kâzerûn:

Celâleddîn-i Devânî

Kâzerûnî

    Kirman:

Şâh Şü'câ Kirmânî

    Nişâbûr:

Abbâs bin Hamza en-Nişâbûrî

Abdullah bin Menâzil

Ahmed bin Harb

Ahmed bin İshak

Ali bin Bendâr Sayrafî

Ebû Abdullah-ı el-Mukri

Ebû Ali Dekkâk

Ebû Ali Sekafî

Ebû Bekr el-Ferrâ

Ebû Bekr Tamistânî

Ebû Hafs Haddâd Nişâbûrî

Ebû Hamza Horasânî

Ebû Muhammed Râzî

Ebû Osman Hîrî

Ebû Osman Magribî

Hamdûn-ı Kassâr (Hîre)

Kuşeyrî

Muhammed bin Eslem Tûsî

Sülemî

Yahyâ bin Muâz-ı Râzî

    Rey:

Abdullah Harrâz

Abdullah bin Hâzır

Muhammed Şeybânî

Yûsuf bin Hüseyin Râzî

   Semnân:

Alâüddevle Semnânî (Sûfîâbâd)

    Şîrâz:

Bündar bin Hüseyin Şîrâzî (Errecan)

Câfer Huzâ

İbn-i Hafîf

Necîbüddîn-i Şîrâzî

Rûzbehân Baklî

Sa'dî-i Şîrâzî

Seyyid Şerîf Cürcânî

Tebriz:

Dede Ömer Rûşenî

Seyyid Radıyüddîn Ali

Sirâceddîn Ömer Halvetî

Tûs (Meşhed):

Abdullah-ı Gürcistânî

Ali Rızâ

Ebû Abdullah Sübeyhî

Ebû Abdullah-ı Turuğbâdî

Ebû Ali Fârmedî

Ebû Bekr-i Nessâc

Gazâlî

Rebî bin Haysem

Serrâc

Yeri Bilinmeyenler

Ebû Ca'fer el-Meczûm

İspanya Evliyâları

   İşbiliyye:

Fâtıma binti Müsennâ

   El-Bîre:

Osman es-Serûcî

Yeri Bilinmeyenler

Bekâ bin Mahled

   Tâze:

Tâzî

 

İsrâil Evliyâları

   Akka:

Ali Yeşrûtî

Dâvûd-i Samedî

Ebû Abdullah Rodbârî

Ebû İshâk Şâmî-i Çeştî

   Hayfa:

Abdurrahmân Büceyremî

Kudüs:

Abdülhamîd bin Necîb Nûbânî

Ahmed Nûbânî (Mızra

Alâeddîn Ali Erdebîlî

Ali Bekkâ

Âmir bin Abdullah Anberî

Dâvûd bin Seyyid el-Hüseynî

Ebû Abdullah el-Kureşî

Hasan Ebû Halâve el-Gazzî

İbn-i Muhayrız

Metbûlî (Südûd Köyü)

Şihâbüddîn Ahmed bin Ali

Taflâtî

   Remle:

Ali İsfehânî

Âmine-i Remliyye

Tûr-i Sînâ:

Ebû Abdullah Mağribî

Muhammed Emîn Efendi

Yafa:

Abdülkâdir Dücânî

Bekr el-Meczûb (Nablus)

Yâfiî

 

Kazakistan Evliyâları

   Yesi (Türkistan):

Ahmed Yesevî

İbrâhim Atâ (Sayram)

Mevlânâ Hayreddîn Etrâdî

   Bâzerkurgan:

Aslan Baba (Alma Ata

Kıbrıs Adası Evliyâları

   Baf:

Kıbrıslı Hâfız Ali Efendi

Kıbrıslı İbrâhim Sıdkı Efendi

Girne:

Pîr Ali Dede

   Lefkoşe:

Müfti Abdülazîz Efendi

   Magosa:

Atpazarlı Osman FadlıEfendi

Kıpçak Evliyâları

Saltuk Türkî (Sabîha)

Libya Evliyâları

   Trablusgarb:

Ahmed-i Zerrûk

Lübnan Evliyâları

   Beyrut:

Evzâî

Yûsüf Nebhânî

   Trablusşam:

Abdullah bin Hıdır ez-Zağbî

Ahmed bin Süleymân Ervâdî

Ali bin Mustafa Ömerî

Celâl Ali Dede

Macaristan Evliyâları

    Sigetvar:

Ali Dede Bosnevî

Makedonya Evliyâları

   Manastır:

Şeyh Ahmed Akvâvî

   Üsküp:

Lütfullah Üskübî

Mısır Evliyâları

   Bedr:

Ebü'l-Fadl Ahmedî

   Dimyat:

Süşterî

   Desûk:

İbrâhim Desûkî

   Gamr:

Gamrî

Barbiyye-(Şibr)_:

Ahmed Satîha

 

   Hüseynî:

Demirtaş Muhammedî

   İskenderiyye:

Atâ bin Yesâr

Busayrî

Dâvûd-i İskenderî

Ebü'l-Abbâs-ı Mürsî

Muhammed bin Abdullah el-Mürşidî

Yâkût-i Arşî

   Kûs:

Ebü'l-Abbâs el-Mülessem

Ebü'l-Hasen Kûsî (Kınâ

Kaz'a-i Nahl:

Karabaş Ali Efendi

Luhayya:

Ahmed bin Ömer Zeyla'î

   Münye:

Muhammed bin Abdullah el-Mürşidî

   Müştevl:

Ebû Ali Müştevlî

   Ravda:

İbn-i Vefâ

Saîd (Hûr Nâhiyesi):

Ebû İmrân

Muhammed bin Ahmed Fergal (Saîd)

   Uyûn-ül-kasb:

Ebnâsî

   Tanta:

Ahmed-i Bedevî

   Kâhire:

Abdullah bin Vehb

Abdullah Desûkî

Abdullah Menûfî

Abdülvehhâb-ı Mısrî

Abdülazîz Dîrînî

Abdülkâdir Deştûtî

Abdülvehhâb-ı Şa'rânî

Ahmed Behlül

Ahmed Derdîrî

Ahmed Necîbî

Ahmed Rıfâî

Ahmed ez-Zâhid

Âişe binti Ca'fer-i Sâdık

Ali Havas Berlisî

Ali Mahallî

Ali Nebtîtî

Ali Şevnî

Ali bin Şihâb

Ayderûsî

Behâeddîn Meczûb el-Kâdirî

Bekrî

Bekrî (Ebü'l-Mekârîm)

Bennân el-Hammâl

Çelebi Abdülcelîl

Ebû Abdullah Merrâkûşî

Ebû Ali Rodbârî

Ebû Tâhir Mahallî

Ebü'l-Abbâs el-Basîr

Ebü'l-Abbâs el-Gamrî

Ebü'l-Abbâs el-Harrâr

Ebü'l-Hasan Bekrî

Ebü'l-Hayr Aktâ

Ebüssüûd Ebü'l-Aşâir el-Bâzinî

Emîr Hayâlî Çelebi

Fahr-ül-Fârîsî

Ferec Meczûb

Hıfnî

İbn-i Atâullah

İbn-i Fârid

İbrâhim Gülşenî

İbrâhim Kabâdî

Leys bin Sa’d

Midyen bin Ahmed el-Eşmûnî (Eşmûn)

Muhammed bin Anân

Muhammed Emîn Erbilî

Muhammed Itrîs

Muhammed Şâzilî (Berekât

Muhammed Şenâvî (Ravh)

Muhammed Şüveymî

Muhammed Zuğdân

Mustafa Bekrî

Münâvî

Osman bin Merzûk Kureşî

Osman Şirvânî

Sâlim Şebşîrî

Serûcî

Seyyidet Nefîse

Seyyidet Sekîne

Sultân-ül-Ulemâ

Şâfiî

Şeyh İbn-i Nûh

Şeyh İbrâhim Ca'berî

Şeyh Safvetî

Takıyyüddîn ibni Dakîk-ül-Îd

Takıyyüddîn Sübkî

Yûsuf bin Abdullah el-Gürânî

Zâhid

Zâhid-ül-Kevserî

Zekeriya Ensari

Zemlikânî

Zeynelâbidîn Muhammed

Zeynelâbidîn Münâvî

Ziyâeddîn Halîl Cündî

Zünnûn-i Mısrî

   Aksûr:

Yûsuf bin Abdürrahîm Aksûrî

Özbekistan Evliyâları

   Buhâra:

Abdülhâlık Goncdüvânî (Goncdüvân)

Alâeddîn-i Attâr (Çağanyân Nâhiyesi)

Alâeddîn Goncdüvânî (Fîl-i Merze)

Ali bin Muhammed

Ârif-i Dikgerânî (Dikgeran)

Ârif-i Rîvegerî (Rîveger)

Baba Kemâl Cündî

Behâeddîn Buhârî (Şâh-ı Nakşibend) (Kasr-ı Ârifân)

Behâeddîn Kışlâkî (Kışlak

Ebû Hafs-ı Kebîr

Emîr Gilân-ı Vâşî (Vâş)

Hâce Evliyâ-i Kebîr (Hakrîz)

Hâce Hasan Attâr (Çağanyân Nâhiyesi)

Hâce İbrâhim

Hâcegi Muhammed İmkenegî (İmkene)

Mahmûd İncirfagnevî (Akbenî Nâhiyesi

Muhammed Bâbâ Semmâsî (Semmâs Köyü)

Mübârek Buhârî

Nizâmeddîn Hâmûş

Seyyid Ali Hemedânî (Hıtlan)

Seyyid Emîr Burhân

Seyyid Emîr Hamza (Sühârî Kasabası)

Seyyid Emîr Külâl (Sühârî Kasabası

Sûfî Allahyâr (Rahşvar-Allahyar

   Harezm:

Abdüllatîf Câmî Alâeddîn Harezmî

Ali Râmitenî

Necmeddîn-i Kübrâ

Seyyid Atâ (Hakîm Atâ denilen yerde

   Mâverâünnehr:

Şakîk-i Belhî (Kûlân)

Derviş Muhammed (Büster-Dosferâr)

   Fergana:

Sâbit Ebü'l-Meânî (Nemnekân)

Saîdüddîn Fergânî

   Semerkant:

Buhârî (Hartenk Kasabası)

Dervîş Ahmed Semerkandî

Ebü'l-Abbâs Dîneverî

Fâris bin Îsâ Bağdâdî

Kâdı Muhammed Zâhid (Hisar-Vahş Köyü)

Mustafa bin Süleymân

Seyfeddîn Menârî (Ferket Nâhiyesi-Menâr Köyü)

 Ubeydullah-ı Ahrâr

Ya'kûb-i Çerhî (Hisar Şadman-Hılfetu)

   Taşkent:

Nûreddîn Taşkendî

Zengî Atâ (Şuş-Zengi Atâ)

PakistanEvliyâları

   Belûcistan:

Bîbî Hacere Hanım (Kutîa

   Kuhistan:

Mevlânâ Ebû Saîd Evbehî

   Lahor:

Abdülvâhid Lâhorî

Emânullah Lâhorî

Hucvîrî

Meyân Mîr (Hâşimpûr

Şâh Ebü'l-Meâlî

Tâhir-i Lâhorî

   Mültan:

Ferîdüddîn Genc-i Şeker

   Sehânpâl:

Şerâfet Nevşâhî

Romanya Evliyâları

   Köstendil:

Kabaşa (İştib Kazâsı)

Şeyh Derviş Hüseyin

Şeyh Köstendilli Hasan Efendi

   Silistre:

Muhammed Buhârâlı

Rusya Federasyonu Evliyâları

   Kurgan:

Hakîm Süleymân Atâ

Tataristan Cumhûriyeti:

Zeynullah Kazânî (Kazan)

Senegal Evliyâları

Tüba:

Ahmedü Bamba

Sûriye Evliyâları

   Baalbek:

Abdullah bin Abdülazîz (Osman) el-Yuneynî

Şemseddîn ibni Münîr

Yünûnî

Bîre-Kefertaşe:

Abdullah el-Acemî

   Halep:

Ahmed Hammâmî

Ebû Bekr bin Ebû Vefâ

İbn-i Kavvâm

Osman Harrât

Hama:

Ali bin Yahyâ Geylânî

Alvan Hamevî

   Hameyme:

Ali bin Abdullah bin Abbâs

   Humus:

Cübeyr bin Nüfeyr

Ka'bül-Ahbâr

   Hulvân:

Şeyh İbrâhim Hakkı

Kamışlı-Telma'rûf köyü:

Ahmed Haznevî

    Masîsa:

Ali el-Masîsî

   Rakka:

Ebû İshâk İbrâhim bin Müvelled

   Şam:

Abdullah Herâtî

Abdullah bin Zeyd

Abdülganî Nablüsî

Abdülkâdir Cezâyirî

Abdülkâdir Sıddîkî

Abdülvâhid bin Muhammed

Ahmed bin Ebü'l-Havârî

Ahmed bin İbrâhim el-Vâsitî

Ahmed bin Muhammed

Ahmed Nahlavî

Ahmed bin Yahyâ el-Celâ

Alâeddîn Konevî

Ali Efendi (Midillili

Ali el-Harîrî

Ali bin Meymûn Mağribî

Âmir bin Abdullah Anberî

Aysâvî

Bekkâr Rahîbî

Benâ Kureşî

Berk

Bilâl bin Sa'd

Cübeyr bin Nüfeyr

Ebû Bekr-i Dükkî

Ebû Bekr Ya'fûrî (Ya'fûr)

Ebû İdrîs Havlânî 5/223

Ebû Süleymân Dârânî (Daran)

Ebû Ubeyd el-Busrî

Fahreddîn-i Irâkî

Halîmî Çelebi

Hasan Sekr Dımaşkî

Huzeyfet-ül-Mer'aşî (Maraş)

 İbn-i Âbidîn

İbrâhim bin Edhem Mekhûl eş-Şâmî

Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî

Muhammed Avfî

Muhammed Bedahşî

Muhammed Hânî

Muhammed Kudâme

Muhammed Urre (Urre)

Muhyiddîn-i Arabî

Nablüsî

Nevevî

Ömer bin Abdülazîz

Recâ bin Hayve

Rislân Dımeşkî

Selîm el-Mesûtî

Seyyid Muhammed Murâdî

Seyyid Muhammed Şâh

Sumâdî

Şâkir Hamevî

Şemseddîn Îcî

Şeyh Abdullah el-Fâiz Dağıstânî

Takıyyüddîn Hısnî

Tâvûs bin Keysân

Ubeyde bin Muhâcir

Ukayl el-Münbecî (Münbec)

Üveys Medenî 12/117

Yûsuf Kâmitî

Zührî (Şegbedâ Köyü)

   Şebrîs:

Şebrîsî

   Lazkiye:

Şeyh Muhammed el-Ma'ribî

Yeri Bilinmeyenler

 

Utbet-ül-Gulâm

HİCAZ  Evliyâları

    Asîr:

Ahmed es-Senûsî

    Cidde:

Beyzâde Mustafa Ahıskalı

   Medîne:

Abdullah bin Abdülazîz

Abdullah bin Muhammed bin Abdurrahmân

Âdem-i Bennûrî

Ahmed Saîd-i Fârûkî

Bekr bin Abdullah Müzenî

Dârendeli Ömer Rızâî

İbrâhim Efendi (Aşçı)

İbrâhim Medenî

Kâsım bin Muhammed (Kudeyd)

Mâlik bin Enes

Muhammed Bâkır

Muhammed bin Hanefiyye

Muhammed bin Ka'b el-Kurazî

Muhammed Mazhar

Muhammed Mehdî

Muhammed Murâd Kazanî

Muhammed Pârisâ

Ramazanoğlu Mahmûd Sâmi

Saîd bin Müseyyib

Sâlim bin Abdullah

Seleme bin Dînâr

Sıbgatullah Bervecî

Sinân Efendi

Şeyh Şâmil

Venâî

Yahyâ bin Eksem (Rebeze

Zeynelâbidîn

Mekke:

Abdullah bin Dînâr

Abdullah Mekkî Erzincânî

Abdullah Yâfiî

Abdülazîz bin Ebû Revvâd

Abdülhamîd Şirvânî

Abdülmelik Taberî

Abdülmu'tî Efendi

Abdürreşîd Sâhib Fârûkî

Ahmed Yekdest Cüryânî

Alevî bin Ali

Ali bin Fudayl

Ali Müttekî el-Hindî

Ali Müzeyyen

Amr bin Dînâr

Atâ bin Ebû Rebâh

Bahşî

Câfer-i Mekkî

Câfer-i Sâdık

Deli Birâder

Ebû Ahmed el-Kalânisî (Ecyâd)

Ebû Amr ez-Zücâcî

Ebû Bekr Kettânî

Ebû Câfer bin Sinân

Ebû Saîd bin el-Arabî

Ebû Yâkûb Nehrecûrî

Fâtıma-i Nişâbûriyye

Fudayl bin Iyâd

Hâce Osman Hârûnî

Hüseyin bin Ahmed el-Mûsulî

İbn-i Ayderûsî

İbn-i Nüceyd

İsmâil Şirvânî

Kuşadalı İbrâhim Halvetî

Muhammed Can

Ni'metullah Geylânî

Sufyan bin Uyeyne

Şâh Muhammed Ma'sûm Ömerî

Şeyh Tâc

Şirvânî es-Sagîr

Ubeydullah-ı Hakkârî

Vüheyb bin Verd

   Taif:

Ali Kazvânî

   Tebük:

Çelebi Halîfe (Hisa)

İbrâhim Şirvânî

   Yeri Bilinmeyenler

Şumeyt bin Aclân

Tunus Evliyâları

   Bacce:

Ebû Saîd bin Halef bin Yahyâ Temîmî el-Baccî

   Hammûde:

SeyyidEbû Ali Tunusî

   Hamisre:

Ebü'l-Hasan-ı Şâzilî (Ayzâb Sahrâsı)

   Kayrevan:

Abdurrahmân bin Muhammed el-Kayravânî

Kayrevânî

   Mehdiyye:

Muhammed bin Ali Mâzerî

   Tunus:

Abdullah Tercümân

Mahrez bin Halef

   Neferât:

Tebâsî

 

 

 

   Türkmenistan Evliyâları

       Merv:

Abdurrahmân bin Ahmed (Abdurrahmân-ı Zâz)

Ebû Bekr Vâsıtî

Ebü'l-Abbâs Seyyârî

Yûsuf Hemedânî

    Nesâ:

Nesevî

Ukrayna Evliyâları

       Kırım:

Takıyyüddîn Ebû Bekr Kefevî (Kefe)

Ürdün Evliyâları

        Akabe:

Ali bin Muhammed Beşşâr

Yemen Evliyâları

   Aden:

Ahmed bin Ebû Bekr Ayderûsî

Ebû Bekr Ayderûs

Ebû Şu'be Hadramî

Ömer Muhdâr bin Abdurrahmân

Süfyân bin Abdullah Yemenî

Şeyh Reyhan Adenî

   Beyt-i Fakîh:

Ahmed bin Mûsâ el-Acîl

   Cünd:

Câfer bin Abdürrahîm Kilâî

Ebû Abdullah el-Mehâî

Ferec bin Abdullah

   Fersan:

Bekr bin Ömer Fersânî

   Hadramut:

Alevî bin Abdullah (Sümel Köyü)

Ebû Bekr bin Sâlim Ayderûs (Aynat Köyü

   Mevzî:

Şeyh ibni Hatîb

   Sahban:

Dahmel bin Abdullah

   San'a:

Vehb bin Münebbih

   Selâm:

Abdullah bin Muhammed el-Hadramî

   Sübye:

Ahmed bin İdrîs

   Şecer:

Ahmed bin Ebû Bekr

Şemah:

Ahmed bin Ebü'l-Hayr eş-Şemâhî

   Terîm:

Abdullah Ayderûsî

Abdullah bin Ebû Bekr Ayderûs

Abdullah-ı Haddâdî

Abdurrahmân bin Ali Sekkâf

Abdurrahmân bin Muhammed es-Sekkâf

Ahmed bin Abdurrahmân es-Sekkâf

Ahmed bin Alevî

Ahmed bin Hüseyin Ayderûsî

Ahmed bin Üstâzü'l-A'zam

Alevî bin Muhammed Sâhib-üd-Devîle

Alevî bin Üstâz-ül-A'zam

Ali bin Alevî bin Muhammed

Ayderûsî (Ebû Muhammed)

Ayderûsî (Şeyh bin Abdullah)

Ebû Bekr bin Abdurrahmân Sekkâf

Ebû Bekr es-Sekkâf

Ebû Bekr eş-Şelî

Ebû Muhammed el-Yemenî

İbn-i Üstâd-ül-A'zâm

Şihâbüddîn Ba'levî

Üstâd-ül-A'zam

Zeynelâbidîn Ayderûsî

Tihâme:

Ebû Abdullah Hadramî

Tariyye:

Abdülvehhâb bin İbrâhim

    Veht Köyü

Abdullah-ı Yemenî

Cebele şehrine bağlı Zî Akîb Köyü:

Ömer bin Saîd el-Hemedânî

   Zebîd:

Abdurrahmân bin Muhammed

Ahmed Sayyâd

Ahmed bin Zeyd

Ali bin Mûsâ Feşlî

Ebû Affan Osman el-Yemenî

Ebû Muhammed Talha bin Îsâ (Bâb-ı Sihâm)

Merzuk Sârifî

Şeyh Hubeyşî

Şeyh İbrâhim bin Ali

Yeri Bilinmeyenler

Şâh Raûf Ahmed

Şeyh Hasan

Yunanistan Evliyâları

   Dimitrofça:

Ali Efendi

Dimitrofçalı Muslihuddîn Efendi

   Fere:

Fereli Şeyh Sinân Efendi

   Limni Adası:

Niyâzî-i Mısrî

   Serez:

Maksûd Dede

 


 
  Bugün 356072 ziyaretçikişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=