Kek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek Tarifleri SANA SONSUZ SALAT - U SELAM, EY ALEMLERİN EFENDİSİ MUHAMMED ALEYHİSSELAM
   
  ARVASILER VE EHL-I BEYT
  ESMA-UL HUSNA
 

Hareketli simli besmelei şerif resimleri resim resimler resimleri
ESMA-UL HUSNA
                                                             


Allah
,
er-Rahmân, er-Rahîm,
el-Melik, el-Kuddûs, es-Selâm,
el-Mü'min, el-Müheymin, el-Azîz, el-Cebbâr,
el-Mütekebbir, el-Hâlık, el-Bâri', el-Musavvir, el-Gaffâr,
el-Kahhâr, el-Vehhâb, er-Rezzâk, el-Fettâh, el-Alîm, el-Kâbıd,
el-Bâsıt, el-Hâfıd, er-Râfi, el-Muiz, el-Müzill, es-Semi', el-Basîr,
el-Hakem, el-Adl, el-Lâtîf, el-Habîr, el-Halîm, el-Azîm, el-Gafûr,
eş-Şekûr, el-Aliyy, el-Kebîr, el-Hafîz, el-Mukît, el-Hasîb, el-Celîl,
el-Kerîm, er-Rakîb, el-Mücîb, el-Vâsi', el-Hakîm, el-Vedûd, el-Mecîd,
el-Bâis, eş-Şehîd, el-Hakk, el-Vekîl, el-Kaviyy, el-Metîn, el-Veliyy,
el-Hamîd, el-Muhsî, el-Mübdî, el-Muîd, el-Muhyî, el-Mümît, el-Hayy,
el-Kayyûm, el-Vâcid, el-Mâcid, el-Vâhid, es-Samed, el-Kâdir, el-Muktedir,
el-Mukaddim, el-Muahhir, el-Evvel, el-Âhir, ez-Zâhir, el-Bâtın, el-Vâli,
el-Müteâlî, el-Berr, et-Tevvâb, el-Müntakim, el-Afüvv, er-Raûf,
Mâlikü'l-Mülk, Zü'l-Celâli ve'l-İkrâm, el-Muksit, el-Câmi',
el-Ğaniyy, el-Muğni, el-Mâni', ed-Dârr, en-Nâfi',
en-Nûr, el-Hâdi, el-Bedî', el-Bâkî,
el-Vâris, er-Reşîd,
es-Sabûr
(Celle celaluhu)

  

          
Yüce Allah'ın İsimleri

1. Allah: Her ismin vasfını ihtiva eden öz adı.

2. Er-Rahmân: Dünyada bütün mahlûkata merhamet eden, şefkat gösteren, ihsân eden.

3. Er-Rahîm: Âhirette, müminlere acıyan.

4. El-Melik: Yaratıcı, kâinatın sahibi.

5. El-Kuddûs: Her noksanlıktan uzak.

6. Es-Selam: Her tehlikeden selâmete çıkaran.

7. El-Mümin: İmân nûrunu veren.

8. El-Müheymin: Her şeyi görüp gözeten.

9. El-Aziz: Mutlak gâlip, karşı gelinemez.

10.                El-Cebbâr: Dilediğini yapan ve yaptıran.

11.                El-Mütekebbir: Büyüklükte eşi yok.

12.                El-Halık: yaratan, yoktan var eden.

13.                El-Bari: her şeyi kusûrsuz yaratan.

14.                El-Musavvir: Varlıklara sûret eden. Onları birbirinden ayıran özellikte yaratan.

15.                El-Gaffar: Günâhları mağfiret eden.

16.                El-Kahhâr: Her istediğini yapacak güçte.

17.                El-Vehhâb: Karşılıksız ni’met veren.

18.                Er-Razzâk: Her varlığın rızkını veren.

19.                El-Fettâh: Her türlü sıkıntıları gideren.

20.                El-Alim: Gizli açık, geçmiş, gelecek her şeyi, ezeli ve ebedi ilmi ile çok iyi bilen.

21.                El-Kâbıd: Rızıkları daraltan, ruhları alan.

22.                El-Basıt: Rızıkları genişleten, ruhları veren.

23.                El-Hafıd: Kafir ve facirleri alçaltan.

24.                Er-Rafi: Şeref verip yükselten.

25.                El-Mu’ız: Dilediğini aziz eden.

26.                El-Müzil: Dilediğini zillete düşüren.

27.                Es-Semi: Mükemmel işiten.

28.                El-Basir: Gizli açık, her şeyi iyi gören.

29.                El-Hakem: Mutlak hakim, hakkı batıldan ayıran.

30.                El-Adl: Mutlak adil, yerli yerinde yapan.

31.                El-Latif: Lütfeden, her şeye vakıf.

32.                El-Habir: Her şeyden haberdar.

33.                El-Halim: Cezada acele etmeyen, hilm sahibi.

34.                El-Azim: Büyüklükte benzeri yok.

35.                El-Gafûr: Affı, mağfireti bol.

36.                Eş-Şekûr: Az amele, çok sevap veren.

37.                El-Alîyy: Yüceler yücesi.

38.                El-Kebir: Büyüklükte benzeri yok.

39.                El-Hafîz: her şeyi koruyucu olan.

40.                El-Mukit: Her çeşit rızkı yaratan.

41.                El-Hasib: Kulların hesabını en iyi gören.

42.                El-Celil: Celal ve azamet sahibi.

43.                El-Kerim: Keremi bol, karşılıksız veren.

44.                Er-Rakîb: Her varlığı her an gözeten.

45.                El-Mucib: Duaları kabul eden.

46.                El-Vasi: Rahmet ve kudret sahibi, ilmi ile her şeyi ihata eden.

47.                El-Hakim: Her şeyi hikmetle yaratan

48.                El-Vedûd: İğliği seven, iğlik edene ihsan eden. Sevgiye layık olan.

49.                El-Mecid: Zatı şerefli, ni’meti, ihsanı sonsuz.

50.                El-Ba’is: Peygamber gönderen, meşherde ölüleri dirilten.

51.                El-Şehid: Her an her yerde hazır ve nazır.

52.                El-Hak: Varlığı değişmeden duran. Var olan, hakkı ortaya çıkaran.

53.                El-Vekîl: Kulların işlerini bitiren.

54.                El-Kavi: Kudreti en üstün ve hiç azalmaz.

55.                El-Metîn: Kuvvet ve kudret benbaı.

56.                El-Velî: Müminleri seven, yardım eden.

57.  El-Hamîd: Hamd ve senâya lâyık.

58.  El-Muhsî: Varlıkların sayısını bilen.

59.  El-Mübdi’: Maddesiz, örneksiz yaratan.

60.  El-Mu’îd: Yarattıklarını yok edip, sonra tekrar diriltecek olan.

61.  El-Muhyî: Mahluklara can veren.

62.  El-Mümît: Her canlıya ölümü tattıran.

63.  El-Hayy: Ezeli ve ebedi bir hayat ile diri.

64.  El-Kayyûm: Zatı ile kâim, Mahlûkları varlıkta durduran.

65.  El-Vâcid: Hiçbir şey kendine gizli değil.

66.  El-Mâcid: Keremi, ihsânı bol olan.

67.  El-Vâhid: Zât, sıfat ve fiillerinde benzeri ve ortağı olmayan, tek olan.

68.  Es-Samed: Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, herkesin muhtaç olduğu merci.

69.  El-Kâdir: Kudret sahibi, dilediğini yapan.

70.  El-Muktedir: Dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi kolayca yaratan, kudret sahibi.

71.  El-Mukaddim: Şerefte birini öne alan.

72.  El-Muahhir: Dilediklerini tehir eden.

73.  El-Evvel: Ezelî, varlığının başlangıcı yok.

74.  El-Âhir: Ebedî, varlığının sonu yok.

75.  Ez-Zâhir: Yarattıkları ile varlığı açık.

76.  El-Bâtın: Aklın tasavvurundan örtülü.

77.  El-Valî: Bütün kâinatı idare eden.

78.  El-Müteâlî: Son derece yüce.

79.  El-Berr: İyilik ve ihsânı bol.

80.  Et-Tevvâb: Tevbeleri kabûl eden.

81.  El-Müntekım: Âsilere cezâ veren.

82.  El-Afüvv: Affı çok, günahları yok eden.

83.  Er-Raûf: Çok merhamet eden, şefkatli.

84.  Mâlik-ül Mülk: Mülkünde hâkim.

85.  Zül-Celâli vel İkrâm: Celâl, azamet, şeref, kemâl ve ikrâm sahibi.

86.  El-Muksıt: Mazlûmların hakkını alıcı.

87.  El-Câmi’: İki zıddı bir arada bulunduran.

88.  El-Ganî: İhtiyâçsız. Her şey Ona muhtaç.

89.  El-Mugnî: İhtiyaç gören, fazlıyla doyuran.

90.  El-Mâni’: Dilemediklerine mani olan.

91.  Ed-Dârr: Elem, zarar verenleri yaratan.

92.  En-Nâfî’: Menfaat veren şeyleri yaratan.

93.  En-Nûr: Zatı açık ve âlemleri nûrlandıran.

94.  El-Hâdî: Hidâyet veren.

95.  El-Bedî’: Misâlsiz, örneksiz yaratan.

96.  El-Bâkî: Varlığı ebedî olan.

97.  El-Vâris: her şeyin asıl sahibi olan.

98.  Er-Reşîd: İrşâda muhtaç olmayan.

99.  Es-Sabûr: Cezâ vermede, acele etmez.

Celle celalühu ve Azze Şanühu


 
  Bugün 356068 ziyaretçikişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=