Kek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek Tarifleri SANA SONSUZ SALAT - U SELAM, EY ALEMLERİN EFENDİSİ MUHAMMED ALEYHİSSELAM
   
  ARVASILER VE EHL-I BEYT
  CERKES HASAN BEY
 
Tek Başına Caniler Sarhoşlar Konağını Basan Kahraman
 
Çerkes Hasan
 
(Vefatı, Şehadeti: 18 Haziran 1876)

Bir Mert Adam.
Cesur, Adam Gibi Adam
 
ÇERKES HASAN ŞEREFLİ
BİR KAHRAMANDIR
1859'da Çerkes kurultayı tarafından Hasan Huşt önderliğinde bir heyet İstanbul'a gönderildi. Bu heyetten dört zat İstanbul'da kaldı. Bunlar Şapsığ temsilcisi Huşt Hasan, Nathuaç temsilcisi Güstanokue İsmail, Abzah temsilcisi Barasbiy Hacı Hajbek ve Ubıkhların temsilcisi Zevş Barakay İsmail Bey'di. Bu ziyaret sonrasında İsmail Bey'e Trakya'dan geniş araziler ihsan edilmiş ve muhtemelen bu sırada kızı Neşerek, Sultan Abdülaziz'in annesinin isteği üzerine sarayda kalmış ve padişahla evlendirilmiştir. Fakat İsmail Bey'in memleketiyle ilişkileri sürmektedir. Diplomatik girişimler içerisindedir. 1862'de Çerkesya sorununu anlatmak üzere Paris'i ziyaret eden heyetin başkanlığını yapar ve Vitold Czartorysky refakatinde Londra'ya geçer. Avrupa'da halkının verdiği ümitsiz savaş için destek arar ve bir çok çevreden bu konuda söz alır. 1864 sonrası yenilginin kesinleşmesi üzerine İstanbul'a gelir ve Istablı Amire ( Saray Atları ) bölümünde çalışır kısa bir süre Büyük Çekmece Kaymakamlığı yapar ve en sonunda ailesinin ve maiyetinin yerleştiği Silivri'ye döner. Oğlu Hasan Bey de eniştesi Abdülaziz tarafından yetiştirilir kendisine subaylık rütbesi verilir. Biniciliği ve zekiliğiyle dikkat çeken Hasan Bey yetişmesi konusunda verilen emeği boşa çıkarmaz ve tüm İstanbul'da tanınan namlı biri olur. 1876 yılında Jön Türkler hareketi tarafından Yıldız Sarayı basılır, padişah tahttan indirilir. Baskın esnasında padişah hanımları taciz edilir ve güzelliğiyle tanınan Neşerek Sultan'ın yüzü boynunda altın taşıdığı gerekçesiyle açılır ve yağmur altında Üsküdar'a geçmek üzere kayığa bindirilir. Bu hali gururuna yediremeyen Hanım Sultan birkaç gün içinde vefat eder. Sultan Abdülaziz'e olan garazıyla tanınan ve "kinim dinimdir" diyen Hüseyin Avni Paşa ve kumpanyası bu fırsatı değerlendirip padişahı intihar süsü vererek öldürür. Kahve ocağına cenazesini atarlar. Oğlunun cesedi üzerine kapanan annesi hakaretlere uğrar, hatta kulakları kesilerek küpeleri alınır.
Eniştesi ve ablasının ölümünü hazmedemeyen Çerkes Hasan Mithat Paşa'nın Beyazıt'taki konağını basar ve Hüseyin Avni Paşa ile Hariciye Nazırı Reşit Paşa'nın da aralarında olduğu devlet adamlarından altı kişiyi öldürür. Askeri mahkemede yargılanan Hasan Bey olaydan iki gün sonra Beyazıt Meydanı'ndaki bir dut ağacına asılarak cezası infaz edilir. (18 Haziran 1876)
Onun idamı tüm İstanbul'da geniş yankı uyandırır ve adına şarkılar söylenir, ağıtlar yakılır. Çünkü haksız bir kalkışmanın mağdurlarının intikamını almıştır Hasan Bey. Onun için söylenen bir şarkı halkın bu mert adama duyduğu sevgiyi ortaya koyması açısından kayda değerdir.

Aksaray'dan kar geliyor,
Ben sandım ki yar geliyor.
Çıktım baktım pencereye
Çerkes Hasan can veriyor.
Beyazıt'tır meydan yeri,
Hanımların seyran yeri
Çerkes Hasan'ı astılar
Sol yanında ferman yeri.

Babası İsmail Bey'in Silivri Piri Mehmet Paşa Camii haziresindeki mezar taşı kitabesi şu şekildedir:
"Müddet-i ömrünü gaza ve cihada vakfedip, Çerkezistan'ın düşman eline geçtiği zaman kabail-i Çerakesenin hicretleri esbabı istihsale sarf-ı mikdar eylemiş ve taallükati için Alipaşa kariyesini teşkile ve Büyük Çekmece kaymakamlığında hüsnü memuriyete muvaffak olmuş olan Istabl-i Amire payelülerinden Ubıkh kabilesi ümerasından Zevş Burakzade Gazi Ismail Bey'in ve civarında medfun harem ve evlad ü akrabaları ervahı için rızaen lillahil Fatiha... 1292"
Halkımızın verdiği ölüm kalım savaşının adı yad edilmeyen kahramanlarından olan İsmail Bey'in oğlu Hasan Bey Edirnekapı Şehitliği'nde yatıyor ve baş ucunda
 "Meşahir-i ümera ve guzat-ı Çerakese'den Zevş Barakayzade Ismail Bey'in mahdumu olup Mekteb-i fünun-u Harbiye'de ikmal-i tahsil eyleyerek kolağalık rütbesini ihraz eylemiş iken genç yaşında veliyyü nimeti uğruna feda-yı can eyleyen merhum ve mağfur Çerkes Hasan Beyin ruhu için Fatiha. 1293 " yazıyor.
Yazık ki onurla yaşamış, onuru için yurdunu terk etmiş ve yeni yurtlarında baş tacı edilmiş bu aile Şınkuba'nın "Son Ubıkh" adlı eserinde çok farklı bir tarzda sunuluyor. Dolayısıyla Ubıkhlar'ın Türkiye'ye göçü ve burada yaşadıkları da saptırılarak anlatılıyor. Politik kaygılarla kaleme alınmış ve tarihin zalim dediklerine mazlum, onurlu dediklerine onursuz diyen bu kitap bu gün yeni neslin hafızasında da yanlış kanılar oluşturuyor, yanlış sonuçlara vardırıyor.
Zevş ailesi halen Silivri'de yaşıyor ve dedelerine ihsan edilen arazinin kırk üç bin dönümünü ellerinde tutuyor. Bugün onlar için Ubıkh olmak fazla bir şey ifade etmese de kendilerine bir soydaşlarının yazdığı kitapta yakıştırılan çirkin ithamları hak etmiyorlar.
 
  ÇERKES HASAN VAK’ASI
 
Abdülaziz Hanın tahttan indirilmesinde ve öldürülmesinde önemli rol oynayan hüseyin avni paşayı öldüren subay. 1850 senesinde silivri’de doğdu. babası ismail bey, rus zulmunden dolayı kuzey kafkasya’dan anadolu’ya yerleşmiş bir çerkes beyi idi.


çerkes hasan, 1864’te kardeşi osman beyle birlikte bahriye idadisine girdi. sonra bu okulun kara kısmına geçerek teğmen oldu. subay çıktıktan sonra bir yandan atıcılığı ve biniciliği ile padişahın takdirini kazandı. aynı zamanda ablası neşerek kadınefendi, abdülaziz’in eşi olduğu için kendisi de padişahın kayınbiraderi oluyordu. şehzade şevket efendi ile esma sultanın dayısıdır. bu yüzden abdüzaziz hanın büyük oğlu yusuf izzeddin efendinin yaverliğine getirildi.

bu sırada 30 mayıs 1876 günü sultan abdülaziz birkaç devlet adamının planlaması ve batılıların da kışkırtmalarıyla tahttan indirildi. bunların başında “kinim dinimdir!” diyecek kadar kindar olan hüseyin avni paşa geliyordu. hasan beyin ablası neşerek kadınefendi, sultan abdülaziz hanın halledildiği gün, dolmabahçe sarayından topkapı sarayına nakledilmesi esnasında mücevher sakladığı şüphesiyle omzundaki şal, padişahın gözleri önünde çekilip alınarak hakarete uğramıştı. kadınefendi, omuzları açık olarak boğazı geçmiş ve hastalanmış, sultan aziz’in ölümü üzerine de şok geçirerek 11 haziran günü vefât etmiştir.

hüseyin avni paşa, hal’den sonra çerkes hasan’ın istanbul’da birinci orduda bulunmasını tehlikeli görmüştü. bu sebeple kolağası (kıdemli yüzbaşı) rütbesiyle onu merkezi bağdat’ta olan altıncı orduya tayin etmişti. ancak hasan bey gelişen olaylar üzerine bağdat’a gitmeyi reddetti. bilhassa ablasına karşı yapılan muamele kendisini son derece sarsmış olup, hüseyin avni paşaya haddini bildirmeye karar vermişti. bağdat’a gitmeyi reddeden hasan bey tutuklandı ise de, gideceğine söz verdiği için serbest bırakıldı. hasan bey eniştesi olan ateş mehmed paşanın cibali’deki evinde halasının yanında oturuyordu. bekardı. bu konağa gidip baştan aşağı silahlandı.

abdülaziz hanı öldürten paşalar, başarıları şerefine midhat paşanın beyazıt'taki konağında 15 haziran gecesi toplanmışlardı. bu sırada çerkes hasan bey konaktan içeri daldı. üniformalı olduğu ve sarayla ilgisi bulunduğu için haber getirdi zannetmişlerdi. bu sebeple kolayca konağın üst katına çıktı ve elinde tabancalarından biri olduğu halde kabinenin toplandığı salona daldı: “davranmayın!” diye bağıran hasan bey aynı zamanda tabancasını ateşleyerek hüseyin avni paşayı göğüs ve karnından vurdu. paşalar korku içinde bitişik odaya sığınırlarken hüseyin avni can havliyle kendini sofaya attı. lakin hasan bey onun işini bitirmeye azmetmişti. üzerine yürürken beline sarılan ve kendisini durdurmaya çalışan bahriye nazırı kayserili ahmed paşanın ellerini ve kulaklarını doğradı. aynı zamanda avni paşanın üzerine çökerek kamasını birkaç defa karnına sapladı. avni paşayı öldürdükten sonra salona dönen hasan bey hariciye nazırı raşid paşayı da öldürdü. bu sırada yetişen askerler tarafından yaralı olarak tutuklandı. merdivenlerden inerken bahriye kolağası şükrü beyin hakareti üzerine birkaç manga asker arasında çizmesine sakladığı küçük tabancasını çıkarıp gozunden vurarak onu da öldürdü. mithat paşa Cerkes Hasanin elinden zor kaçmıştır . dolaba saklanan mithat paşa yakın arkadaşı hüseyin avni paşanın sonuna uğramamıştır.hadiseyi işiten ingiliz büyükelçisi sir henry eliotte; “midhat paşaya bir şey oldu mu?” diye sormuştur. çünkü, sultan abdülaziz' in tahttan indirileceğini bilen dört kişiden biri de bu büyükelçiydi. midhat paşa ve hüseyin avni’nin saimmi arkadaşıydı.

yaralarını tedavi ettirmeyen hasan bey, kısa süren duruşmasından sonra idama mahkum oldu ve ertesi gün beyazıt meydanında idam edildi. diktatör hüseyin avni paşanın ölümü halk arasında sevinçle karşılandı. çerkes hasan’a ise o nispette acı duyuldu ve gönüllerde millî kahraman olarak yerleşti.

edirnekapı’ya defnedilen çerkes hasan beyin demir parmaklıklı mezarının büyük taşında “ümerâ ve guzât-ı çerâkiseden ismâil beyin oğlu olup, harb okulunu bitirip, kıdemli yüzbaşı rütbesindeyken genç yaşında velînîmeti uğrunda fedâ-yı cân eden çerkes hasan beyin kabridir” yazılıdır.

mekteb-i harbiye mezunu bir subay olmasına rağmen, galata ve beyoğlu'nu haraca bağlamış tipik bir istanbul kabadayısı olan çerkez hasan'ın böyle bir olaya kalkışacağı öngörüldüğünden, 14 haziran'da tutuklanarak bağdat'a gönderilmesine karar verilmişti. ancak, ertesi gün yola çıkacağına söz verdiği için salıverilen çerkez hasan savunmasında; hüseyin avni paşa'yı abdülaziz'in tahttan indirilmesinde birinci derece rolü olduğundan, ahmed paşa'yı da tahttan indirme sırasında dolmabahçe sarayı'nın denizle bağlantısı kestiği için öldürmeye karar verdiğini anlatmıştı. güya öyle bir şey yapmak istiyordum ki, ibret olsun, bundan sonra kimse padişah hal edemesin. aynı zamanda devlet büyüklerinin yeter derecede korunmadıklarını da eylemli olarak kanıtladım sanırım bundan böyle maiyetlerinde bulunanlara ve korumalarına önemli ölçüde dikkat edeceklerdir demişti.

bazı kaynaklar, çerkez hasan'ı diktatörce tavırları ile meşhur olan hüseyin avni paşa'yı saf dışı etmek isteyen meşrutiyet yanlısı mithad paşa'nın kışkırttığını iddia ederler. olay sırasında çerkes hasan'ın mithat paşa'ya saldırmaması bu iddiayı destekler niteliktedir.

2. Abdülhamid Han Hazretleri çerkes hasan'ın beyazıt meydanında asıldığı dut ağacını kökünden söktürmüştür.

sorgusunda “nefsim için değil, millet için yaptım” demiştir." Ki doğru söylemiştir. Allah rahmet eylesin.
 
Cerkes Hasan Beyi rahmetle minnetle yad ediyorum. Onu kötüleyen kurum kuruluş şahıs ve kitapları da kınıyorum, insafa ve izana davet ediyorum.
Geniş Bilgi İçin:
Eshabı Kiram Kitabı . Abdulaziz Han maddesi
Huseyin Hilmi Işık, Hakikat Yayınevi. ISTANBUL
www.hakikatkitabevi.com


Çerkez Siteleri

GENEL SİTELER 


http://www.kafkasya.net - Kafkasya.Net Ve Nartlar.Com

http://www.circassiandiaspora.com - Çerkes Diasporası'nın Sesi

http://www.muslumancerkes.com - Müslüman Çerkes Genel Çerkes Sitesi

http://www.ahakuytra.com - Abhaz Sitesi

http://www.cerkezya.com - Genel Çerkes Sitesi

http://www.circassianwold.com - Dünya Genelinde Bir Çerkes Sitesi

http://www.cerkesler.com - Genel Çerkes Sitesi

http://www.birkaf.com - Birkaf Forumları

http://www.kafkasian.com - Kafkasian Genel Çerkes Sitesi

http://www.kuzeykafkasya.net - Kuzey Kafkasya Genel Çerkes Sitesi

http://www.kafkasonline.com - Kafkasonline Genel Çerkes Sitesi

http://www.nartajans.net - Nartajans Genel Çerkes Sitesi

http://www.dagistan.net - Dağıstan Sitesi

http://www.adigeyiz.biz -Adige Sitesi

http://www.waynakh.com -Çeçen Sitesi

http://www.kafkasforum.net - Kafkas Forumları

http://www.cerkes.org - Genel Çerkes Sitesi

http://www.apsuva.net - Abhaz Sitesi

http://www.circassiancanada.com -Genel Çerkes Sitesi

http://www.kafkas.gen.tr -Genel Çerkes Sitesi

http://www.cecenkafkas.com - Çeçen Sitesi

http://www.kafkasrehberi.com - Genel Çerkes Sitesi

http://www.uzunyayla.com - Kayseri Uzunyayla Çerkesleri

FARKLI SİTELER 


http://www.baybas.net - Çerkes Müzikleri Dinleme

http://www.cerkesmuzik.com - Çerkes Müzikleri Ve Şarkı Sözleri

http://www.elbruz.net - Adigece Ve Abhazca Sözlük, Kiril Çeviri

http://www.danef.com - Adigebze Sesli Sözlük

http://www.berzeg.org - Adigebze Sesli Sözlük- Türkçe İngilizce Almanca

http://www.adigestar.com - Adigebze Haber Kültür Sitesi

http://www.akrabam.com - Kardeşliğin Buluşma Noktası

http://www.ridade.com - Ridade Kafkas Halk Danları Topluluğu

http://www.elbruz.org.tr - Elbruz Kafkas Halk Danları Topluluğu

http://www.kafpedia.org -Kafkasya Ansiklopedisi

http://www.fk1864.com -FK 1864 Futbol Kulübü

http://www.siadigebze.com -Adigebze Hakkında Herşey

HABER SİTELERİ 


http://www.ajanskafkas.com - Ajans Kafkas Haber Sitesi

http://www.kavkazcenter.com - Kavkaz Center Haber Sitesi

http://www.kafkas.org.tr - Kafkas Vakfı

http://www.cecenonline.com - Çeçenistan Haber Ve Enformasyon Ajansı

http://www.kafdagi.net - Kafkas Haber Sitesi

http://www.kafkasevi.com - Kafkas Haber Sitesi

DERNEK SİTELERİ 


http://www.kafder.org.tr - Kafkas Derneği Genel Merkezi

http://www.kafkasfederasyonu.org - Kafkas Dernekleri Federasyonu

http://www.bkd.org.tr - Birleşik Kafkasya Derneği

http://www.corumkafder.org - Çorum Kafkas Kültür Derneği

http://www.antalyakafder.org - Antalya Kafkas Kültür Derneği

http://www.adanakafkas.com - Adana Kafkas Kültür Derneği

http://www.kayserikafkas.org - Kayseri Kafkas Kültür Derneği

http://www.samsunkafder.org - Samsun Kafkas Kültür Derneği

http://www.sinopkafder.org - Sinop Kafkas Kültür Derneği

http://www.uzunyaykafkas.com - Uzunyayla Kafkas Kültür Derneği

http://www.istanbul1864.org -İstanbul 1864 Kafkasyalılar Kültür Derneği

http://www.kafkaskultur.org -İstanbul Kafkas Kültür Derneği

http://www.gopkafkas.org -Gaziosmanpaşa Kafkas Kültür Derneği

http://www.eskisehirkafkasdernegi.org - Eskişehir Kafkas Kültür Derneği

http://www.abhazdernegi.org - Kafkas Abhazya Kültür Derneği

http://www.bursakafkas.com - Bursa Kafkas Kültür Derneği

http://www.izmirkafkas.org - İzmir Kafkas Kültür Derneği

http://www.dkkkd.org -Düzce Kuzey Kafkas Kültür Derneği

http://www.tokatkafder.com -Tokat Kafkas Kültür Derneği

ÜNİVERSİTELİ ÇERKES SİTELERİ 


http://www.kibriskaf.com - Kıbrıs Genç Çerkesler Topluluğu

http://www.iukaf.com - İstanbul Üniversitesi Çerkesleri

http://www.yildizkaf.com - Yıldız Teknik Üniversitesi Çerkesleri

http://www.sdukaf.com - Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Çerkesleri

http://www.caucas.com - İstanbul Teknik Üniversitesi Çerkesleri

http://www.gencadigeler.com - Kuzey Kafkasyalı Üniversite Öğrencileri

KÖY SİTELERİ 


http://www.altintaskoyu.com - Altıntaş Köyü

http://www.hayriye.org -Hayriye Köyü

http://www.potuklu.com -Potuklu Köyü

http://www.orensehir.com -Örenşehir Köyü

http://www.yapagli.com - Yapağli Köyü

http://www.arikbasi.net - Arıkbaşı Köyü

http://www.cerkes.com - Mehmetbey Köyü

http://www.dindardibi.com - Dindardibi Köyü

http://www.igdebel.com - İğdebel Köyü

http://www.dikilitas.org - Dikilitaş Köyü

http://www.akbabakoyu.net - Akbaba Köyü

http://www.balikesirorhanli.net - Orhanli Köyü

http://www.kadircesme.com - Kadirçeşme Köyü

http://www.tepeagli.com - Tepeağlı Köyü

http://www.gokoren.net - Gökören Köyü

http://www.maksudiye.com - Maksudiye Köyü

http://www.sevketiye.com - Şevketiye Köyü

http://www.6kesek.com - Altıkesek Köyü

http://www.kapakli.org - Kapaklı Köyü

http://www.akpinarim.net - Akpinar Köyü

http://www.anzurey.org - Anzurey Köyü

http://www.anzurey.com - Anzurey Köyü

http://www.kaledes.com - Kaledes Köyü

http://www.asagidemirci.com - Aşağıdemirci Köyü

http://www.demirozu.net - Demirözü Köyü

http://www.kojege.net - Kojege Köyü

http://www.hamamozu.net - Hamamözü Köyü

http://www.ilkkursun.net - İlkkursun Köyü

http://www.petsiye.net - Elmalık Köyü

http://www.yenisigirci.com - Yenisığırcı Köyü

http://www.yesilyayla.net - Yesilyayla Köyü

http://www.cecenkazancik.com - Kazancık Köyü

http://www.cecenbozkurt.com - Bozkurt Köyü

http://www.cerkezyenice.com - Yenice Köyü

http://www.bayramic1864.com - Bayramiç Köyü

http://www.poyrazli.com - Poyrazlı Köyü

http://www.fuadiye.com - Fuadiye Köyü

SÜLALE SİTELERİ 


http://www.kosiy.com - Kabardey Koşi Sülalesi

http://www.digeshable.com - Kabardey Digeş Sülalesi

http://www.ayudza.com - Abaza Ayudza Sülalesi

TÜRKİYE MERKEZLİ OLMAYAN SİTELER 


http://www.natpress.net - Adygea Nat Press

http://www.zihia.org - ZIHIA / Circassian Independent WebSource

http://www.adygaunion.com -Worldwide Circassian Brotherhood

http://www.adygi.ru - Information Portal ADYGI

http://www.heku.ru - Adyghe Heku

http://www.adyghepsale.ru - Adyghe Psale - Newspaper

http://www.adygvoice.ru - Adyghe Voice

http://www.abazashta.ru - Abazashta - News & Forum

http://www.elot.ru -Circassian Site - News / Forum

http://www.cnnadiga.com - Circassian News Network

http://www.caucasustimes.com - Caucasus Times - News

http://www.radioadiga.com - Radio Adiga

http://www.narttv.com -Nart Tv

http://www.euroxase.com -Federation of Europen Circassians - Federation Des Circassiens Europeens

http://www.circassianeurope.com -Föderation der Tscherkessichen Kulturvereine in Europa

http://www.adige.nl - Tjerkessen Kultuur Vereniging Nederland - Holland Circassian Association

http://www.apsny.ru -Abkhazia - Apsny

 
  Bugün 356073 ziyaretçikişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=