Kek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek Tarifleri SANA SONSUZ SALAT - U SELAM, EY ALEMLERİN EFENDİSİ MUHAMMED ALEYHİSSELAM
   
  ARVASILER VE EHL-I BEYT
  MY SITE IN ENGLISH
 
SANA SAYISIZ SALAT-U SELAM EY ALEMLERİN EFENDİSİ MUHAMMED ALEYHİSSELAM Salat-u SALUTES WORLD OF SANA EY Lord of Prophet Muhammad
   
  ARVASILER VE EHL-I BEYT ARVASILER AND Ahl al-Bayt
   
  Ana Sayfa Home Page
 


 

ARVASILERIN (NESEBLERİ SOYLARI) ŞECERELERİ ARVASILERIN (NESEBLERİ lineages) by selecting

1. 1. ADEM Aleyhisselam , (safiyullah) ADEM Prophet, (safiyullah)
2. 2. ŞİS (ŞİT) Aleyhisselam , SIS (SIT) Prophet,
3. 3. Enuş, Enuş,
4. 4. Kiban, Kiba,
5. 5. Muhlail, Muhlail,
6. 6. Yerd, Elsewhere,
7. 7. Ahnuh, Ahnuh,
8. 8. Metuşleh, Metuşleh,
9. 9. Lemk, Lemke,
10 NUH Aleyhisselam, (Neciyullah) 10 Prophet Noah, (Neciyullah)
11. 11. Sam, Sam,
12. 12. Erfehşad, Erfehşad,
13. 13. Şalih, Salih,
14. 14. Ayber, Ayber,
15. 15. Falih, Falih,
16. 16. Rağu, Ragu,
17. 17. Şaruh, Şaruh,
18. 18. Nahur, Nahur,
19.Taruh, 19.Taruh,
(İbrahim aleyhisselamın babası budur. Azer isimli nasipsiz amcası ve üvey babasıidi ve kâfir idi) (Abraham is the father of Hadrat. Azer babasıidi his uncle and adopted by the infidel was nasipsiz)
20. 20. İBRAHİM Aleyhisselam , (Halilullah) Prophet Ibrahim (Halilullah)
21. 21. İSMAİL Aleyhisselam, Prophet Ismail,
22. 22. Sabit, Fixed,
23. 23. Kahtan, Kahta,
24. 24. Ya'rib, Ya'rib,
25. 25. Yeşceb, Yeşceb,
26. 26. Yerh, Yerh,
27. 27. Nahur, Nahur,
28. 28. Makum, Maku,
29. 29. Add, 'S,
30. 30. Aded, Aded,
31. 31. Adnan, Adnan,
32. 32. Me'ad, Me'ad,
33. 33. Nizar, Nizar,
34. 34. Mudar, Mudar,
35. 35. İlyas, Elijah,
36. 36. Mudrike, Mudrike,
37. 37. Huzeyme, Huzeyme,
38. 38. Kinane, Kinane,
39. 39. Nadr, Nadr,
40. 40. Malik, Malik,
41. 41. Fihr, Fihr,
42. 42. Galip, Winnie,
43. 43. Lüvey, Lüvey,
44. 44. Ka'b, Ka'b,
45. 45. Mürre, Murr,
46. 46. Kilab, Kilab,
47. 47. Kusay, Qusay,
48. 48. Abdimenaf, Abdimenaf,
49. 49. Haşim, Hashim,
50. 50. Abdulmuttalib, Abdulmuttalib,
51. 51. Abdullah Abdullah
       ve (alemlerin efendisi, gelmişlerin ve and (lord of the worlds, came to
geleceklerin en üstünü, rahmeten lil alemin) the top of futures, rahmeten lil realm)
52. 52. MUHAMMED ALEYHİSSELAM, Prophet Muhammad,

Moving PicturesMoving Pictures
1. 1. Hazreti Fatıma ( dolayısı ile Hazreti Ali) Hazrat Fatima (hence Hazrat Ali)
2. 2. Hazreti Hüseyin ( radıyallahü anhüm ) Hazrat Hussain (Radiyallahu Anhui)
3. 3. İmam-ı Zeynelabidin Imam Zeynelabidin
4. 4. Muhammed Bakır Muhammad Bakir
5. 5. Cafer-i Sadık Cafer-i Sadik
(Annesi Ümmi Ferve binti Muhammed bin Ebubekr-i Sıddık olduğundan, Arvasiler, anne tarafından Ebubekr-i Sıddık Radıyallahu teala anh efendimizin torunu olma şerefi ile de zinetlenmişler. Her şey Allahtan. Allah-u tealaya sayısız nimetleri için sonsuz hamd-ü senalar ve şükürler olsun) (His mother, Ummi-i Siddiq Ferve bint Mohammed bin Ebubekr because Arvasiler, Siddiq-i Radiyallahu Ebubekr by the mother of our Lord Almighty Anh with the honor of being the grandson of zinetlenmişler. Fortunately everything. Tealaya countless blessings of Allah-u-u for the endless praise and thanks senalar get)
6. 6. İmam-i Musa Kâzım Imam Musa Kazim-i
7. 7. İmam-ı Ali Rıza Imam Ali Riza
8. 8. Musa Moses
9. 9. Ali Cevad Ali Jawad
10. 10. Muhammed Mohammed
11. 11. Ali Ali
12. 12. Hasan Hasan
13. 13. Muhammed Mohammed
14. 14. Hasan Hasan
15. 15. Abdullah Abdullah
16. 16. Mehdi Mahdi
17. 17. Murad Murad
18. 18. İsmail Ismail
19. 19. Ahmed Ahmed
20. 20. Ma'ad Ma'ad
21. 21. Nizar Nizar
22. 22. Abdulaziz Abdulaziz
23. 23. Mansur Mansoor
24. 24. Ebu Abdullah Abu Abdullah
25. 25. Hasan Tahir Hassan Tahir
26. 26. Hacı Kasım November Hadji
27.Abdullah 27.Abdullah
28. 28. Haydar Hayden
29. 29. Cemalüddin ( Alimüddin, Abdulkadir-i Geylani Hazretlerinin rahmetullahi aleyh dayısı) Cemalüddin (Alimüddin, Abdul-i Geylani hazretleri rahmetullahi alayhi uncle)
30. 30. Abdulcebbar Abdulcebbar
31. 31. Hacı Kasım-i Bağdadî Hadji November-i Baghdadi
32. 32. Abdulvehhab Abdulvehhab
33. 33. Abdulaziz Abdulaziz
34. 34. İzeddin Abdullah Abdullah İzeddin
35. 35. Hacı Kasım-i Bağdadî (Şirvanî) Hadji November-i Baghdadi (Şirvanî)
36. 36. Kutb-i Arvas Muhammed-i Veli (ARVAS Köyünün kurucusu) Polar-i-i Veli Arvas Muhammad (the founder of the village of Arvas)
37. 37. Kemaleddin Kemaleddin
38. 38. Cemaleddin (Alim-i Rabbanî) Cemaleddin (Alim-i Rabbani)
39. 39. İbrahim Abraham
40. 40. Muhammed Şehabeddin Muhammad Şehabeddin
41. 41. Muhammed Veli Muhammad Parent
42. 42. Abdullah Abdullah
( Diğer oğlu Seyyid Abdurrahim Arvasi, Büyük Mütefekkir Rahmetli Seyyid Ahmed ARVASI' nin büyük dedesidir. Arvas'tan Doğubeyazıt'a giden ilk zat budur.) (The other son, Abdurrahim Arvas Sayyid, Sayyid Ahmad Arvas late great thinker of his great-grandfather. Arvas'tan Doğubeyazıt the first person is going.)
43. 43. Seyyid Abdurrahman-i Kutb-i Arvasî Sayyed Abdul-i-i Arvas polar
Türkiye Gazetesinin hazırladığı Evliyalar Ansiklopedisi birinci cilt sayfa 198 ve 199 da; sonraki baskıları olan Doğu Anadolu Evliyaları 2 nci ciltte Van Evliyaları bölümünde Abdurrahman Arvasi (rahmetullahi aleyh) maddesinde aynen şunlar yazılı: Turkey prepared by newspaper page 198, and 199 in the first volume Encyclopedia of saints, the next editions of Article 2 of the Eastern Anatolian saints saints in the skin of Van Arvas Abdullah (PBUH rahmetullahi) article written exactly as follows:
(9 oğlu vardı. Üçünün nesli yok. Nesli devam edenler 6 tane olup şunlardır: (9 had a son. All three generations have. Generation of 6 are those who continue to include the following:
1.Seyyid Abdullah (Büyük alim olup Arvas'ta müderris idi. Orada medfundur. Oğlu Abdulcelil Efendi Zugoh-Daldere Köyüne yerleşti. Site sahibinin dedesidir.) 1.Seyyid Abdullah (Arvas'ta professor and was a great scholar. Medfundur there. His son settled in the village of Abdulcelil Master Zugoh-Daldere. Site owner's grandfather.)
2. 2. Seyyid Lütfullah olup Sıbgatullahi Arvasi hazretlerinin dedesidir. Sayyid is Lütfullah Sıbgatullahi Arvas grandfather nibs.
3. 3. Molla Abdulhamid , seyyid Fehim hazretlerinin babasıdır. Mullah Abdulhamid, the father of sayyid Fehim nibs.
4. 4. Molla Muhammed , Abdulhakim Arvasi hazretlerinin dedesidir. Mullah Mohammed, his grandfather Abdulhakim Arvas nibs.
5. 5. Muhammed Efendi ve Muhammad Effendi and
6. 6. Seyyid Ubeydullah . Ubeydullah Sayyid.
44. 44. Abdullah (Arvas'ta müderris idi. Orada medfundur) Abdullah (Arvas'ta was a teacher. There medfundur)
45. 45. Abdulcelil-i veli Abdulcelil-i parent
( Gavsi Hizanî Seyyid Sıbğatullah-i Arvasi hazretlerinin kayın pederi) (Gavs Hizanî Sıbğatullah Sayyid-i Arvas nibs beech Father ')
46. 46. Abdullah Abdullah
47. 47. Halid Khalid
48. 48. Abdulcelil Abdulcelil
49. 49. Zeynelabidin Zeynelabidin
  ( kardeşleri Hikmetullah ve Abdulmenaf) (Siblings and Abdulmenaf Hikmetullah)
( Rahmetullahi aleyhim ecmain) ********** (Rahmetullahi aleyhim ECMA) **********
50. 50. Mehmet Salih Arvas Mehmet Salih Arvasمحمد صألح آروآسى محمد صألح ​​آروآسى
M. M. Salih ARVAS Salih Arvas
мухаммед салих арвас мухаммед салих арвас
  - Bu sitenin sahibi- - This site owner-

mesarvas@hotmail.com mesarvas@hotmail.com

( Abisi Muhsin, kardeşi Mehmed Şerif) (His brother Mohsen, his brother Mehmet Serif)
51. 51. Ömer ile Muhammed Arif. ( Kızkardeşleri Rabia ile Nefise hanımlar ) Omar and Mohammed Arif. (Sisters of Fine ladies with Rabia)
Motion Picture Flowers
Kaynaklar: Sources:  
1. 1. Ehl-i Beyt ve Bazı Secereler. Ahl al-Bayt, and some elect. S.Ahhmed Arvasi & S. Arvas Ahhmed S. & P. Koku.1988. Koku.1988.
2. 2. Evliyalar Ansiklopedisi cild bir sayfa 198-199 Encyclopedia of saints skin for a page 198-199
3. 3. İslam Alimleri Ansiklopedisi Encyclopedia of Islamic Scholars
4. 4. Eshab-i Kiram. Eshab-i Kiram. H. H. Hilmi Işık. Hilmi Isik.
5. 5. Devlet arşivlerinden alınan 32 sayfalık secere. The 32-page genealogical archives of the State. Bu belge Osmanlıca orijinali ile sitede yayınlanacaktır. This document will be published on the site as the original Ottoman.
6. 6. Arvasın Kurucusu (banisi) Muhammed Kutup ve Mubarek Nesli. Arvasın Founder (banisi) Mohammed Mubarek Polar and Dying. Prof Dr. Prof. Dr. Seyyid Battal Arvasi. Arvas Seyyid Battal. Ank. Ank. Üniv. Univ. Dil Tarih C. Language, History of C. Fak. Fac. Öğretim üyesi. Lecturer. 2008. 2008.
7. 7. O ve Ben. He and Ben. N. N. Fazıl Kısakürek Fazil Kısakürek

8.Seyyid Kasım-ı Bağdadi- Nesep ve Nesli & Malik Ejder Arvas. 8.Seyyid November-i-Baghdadi, & Malik, Dragon Arvas Genealogy and Dying. Ankara. Ankara, Turkey. 2008. 2008. sayfa 88 page 88


Ehl-i beytin fazileti Virtue of the Ahl-i couplet

Ehl-i beyt, Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselamın bütün aile fertlerine denir. Ahl al-Bayt, the Prophet Hadrat Muhammad Lord called all the family members. Mübarek hanımları, kızı Hazret-i Fatıma ile Hazret-i Ali ve bunların evlatları olan Hazret-i Hasan ve Hazret-i Hüseyin, onların çocukları ve kıyamete kadar gelecek torunlarının hepsine de Ehl-i beyt denir. Mubarak wives, daughter of Hadrat Ali and Hadrat Fatima and their sons of Hadrat Hasan and Hadrat Hussein is, in all their children and grandchildren will come to the Day of Resurrection is called People of the Family House. Hatta Peygamberimizin temiz soyunun bağlı olduğu Haşimoğullarına da Ehl-i beyt denir. Even the descendants of the Prophet is connected to a clean Haşimoğullarına Family House also called Ahl-i. Eshab-ı kiramdan Selman-ı Farisi de Ehl-i beytten sayıldı. Selma kiramdan Eshab-i-i Ahl-i beytten were counted at the Pharisee. Fakat özellikle Ehl-i beyt denilince, Hazret-i Ali, Hazret-i Fatıma ve mübarek iki oğlu Hazret-i Hasan ve Hazret-i Hüseyin anlaşılır. But the Ahl-Family House is mentioned in particular, Hadrat Ali, Hadrat Fatima, and blessed his two sons, Hadrat Hasan and Hadrat Hussein understood. (radıyallahü teâlâ anhüm) (Radiyallahu ta'âlâ Anhui)

Resulullah efendimizin soyu, Hazret-i Fatıma'dan devam etti. The descendants of our Lord the Messenger, Hazrat-i Fatıma'dan continued. Hazret-i Hasan'ın çocuklarına ve torunlarına Şerif , Hazret-i Hüseyin'in nesline de Seyyid denir. Hazrat-i Sharif Hassan's children and grandchildren, Hadrat Sayyid Hussein also called generation. Peygamber efendimizin temiz ve mübarek kanını taşıyan seyyidler ve şerifler, çeşitli ülkelerde yaşamaktadır. Clean and blessed with the blood of our Master the Prophet and the sheriff said sayyid, living in various countries. Her birisi güzel ahlak numunesi olup, yurdumuzda da sayıları pek çoktur. Each sample is one of morality, the numbers in our country are many.

Doğru yoldaki İslam âlimleri, Ehl-i beyt sevgisini, son nefeste iman ile gitmek için şart görmüşlerdir. Islamic scholars of the correct path, the love of Ahl-Family House, to go with the last breath I must have seen faith. Ehl-i Beyti sevmek her mümine farzdır. Every believer is obligatory to love the Ahl al-Bayt. Bunlarda Resulullah efendimizin zerreleri vardır. In these, there are particles of our Lord the Messenger of Allah. Onlara kıymet vermek, saygı göstermek her müslümanın vazifesidir. Give them value, to respect the duty of every Muslim. Çünkü imanın temeli ve en kuvvetli alameti, Allahü teâlâyı sevmek ve Allahü teâlânın sevmediklerini sevmemektir. Because the foundation and the most powerful sign of faith, love and Allahu Allahu ta'âlâ ta'âlâ sevmemektir did not like. Hadis-i şerifte buyuruldu ki: Buyuruldu hadith that:
(İmanın temeli ve en kuvvetli alameti, Allah dostlarını sevmek ve Onun düşmanlarına düşmanlık etmektir.) [İ. (Foundation and the most powerful sign of faith, God love his friends and his enemies is to hostility.) [Rel. Gazali] Ghazali]

Hak teâlâ, Hazret-i İsa'ya da buyurdu ki: Teâlâ, Hadrat Jesus also said:
(Yer ve gökteki bütün mahlukların ibadetini yapsan, dostlarımı sevmedikçe ve düşmanlarıma düşmanlık etmedikçe, hiç faydası olmaz.) [İ. (Earth and all creatures worship in the sky do it, my friends and enemies, hostility unless sevmedikçe, are no good at all.) [Rel. Gazali] Ghazali]

Allahü teâlâ, Ehl-i beyte buyuruyor ki: Allahu ta'âlâ, informs us that the Ahl al-Bayt:
(Allah sizlerden ricsi [her kusur ve kirleri] gidermek istiyor ve sizi tam bir taharet ile temizlemek irade ediyor.) [Ahzab 33] (Allah is the RICS of you [her flaws and impurities] wants to resolve and the will to clean with you is a complete lustration.) [Ahzab 33]

Peygamber efendimiz, Hazret-i Ali'yi, Hazret-i Fatıma'yı, Hazret-i Hasan ve Hazret-i Hüseyin'i mübarek abâları ile örterek şöyle dua etti: Our Master the Prophet, Hadrat Ali, Hadrat Fatima, Hadrat Hasan and Hadrat Hussein said covering blessed with Aba prayed:
(İşte benim ehl-i beytim bunlardır. Ya Rabbi, bunlardan kötülüğü kaldır ve hepsini temiz eyle!) [Mesabih] (That these are my Ahl al-Bayt. And the Lord, remove the evil of them and entertain them all clean!) [Mesabih]

Her namazda, Âl-i Muhammed diye dua ettiğimiz Ehl-i beyt bunlardır. Every prayer, we pray that Muhammad Al-i Ahl-i are the Family House. Allahü teâlânın en çok sevdiği resulü Muhammed aleyhisselamdır. Allahu ta'âlâ most beloved Prophet Hadrat Muhammad. Onun da en çok sevdiği Ehl-i beyti ve Eshabıdır. His most beloved, and Ahl-i Eshabıdır couplet. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: Buyuruldu Hadith said:
(Şu üç hürmeti gözetenin, dini ve dünyası muhafaza edilir, yoksa hiç bir şeyi korunmaz. İslam'a, Peygambere ve Onun nesline hürmet.) [Taberani] (Currently three honor guards, religious and community will be maintained, preserved or anything. Islam, the Prophet and his generation, revered.) [Tabarani]

[ İslam'a hürmet , Dinin emirlerine riayet etmektir, Peygambere hürmet , sünnetine uymaktır, nesline hürmet seyyidlere, şeriflere hürmettir.] [Islam, respect, is to comply with the orders of religion, respect for the Prophet, to obey the Sunnah, generation reverence Sayyids hürmettir sheriff.]

Seyyid Abdülhakim Arvasi hazretleri, (Ehl-i beyt, asi [günahkâr] olsalar da, bunları sevmek lazımdır. Bunları sevmek, kalb ile, beden ile ve mal ile yardım yapmakla olup, bunlara riayet ve hürmet etmek iman ile ölmeye sebep olur) buyurdu. Sayyid Abdülhakim Arvas nibs, (Ahl-Family House, rebel [sinful], even though they must love them. They love, heartfelt, is to do with the body and help with the goods, causing them to die with respect and reverence to faith) said.

Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki: Buyuruldu in the Hadith that:
(Ehl-i beyti seveni Hak teâlâ sever, buğz edene de buğz eder.) [İbni Asakir] (Ahl-i teâlâ caring people like couplet, Bugz Bugz will also id.) [Ibn Asakir]

(İslam'ın esası, bana ve Ehl-i beytime sevgidir.) [İbni Asakir] (The basis of Islam, and I love the Ahl-i couplet.) [Ibn Asakir]

(Her şeyin temeli vardır. Müslümanlığın temeli eshab ve ehl-i beytimi sevmektir.) [İ. (There are the foundation of everything. Eshab the basis of Islam and the People of the couplet is to love.) [Rel. Neccar] Neccar]

(Allah'ın kitabı ve Ehl-i beytime uyan, hidayette olur, uymayan sapıtır.) [İ. (The book of Allah and the Ahl-i couplet fits, hidayette happens, do not meet sapıtır.) [Rel. Hibban] Hibban]

(Ehl-i beytim, Nuh'un gemisi gibidir. Tutunan kurtulur, tutunmayan, boğulur.) [Taberani] (Ahl-i couplets, like Noah's ark. Sticking to the release, hold on, choke.) [Tabarani]

(Tutunduğunuz vakit, asla dalalete düşmeyeceğiniz iki şeyi bıraktım: Allah'ın kitabı Kur'an ve Ehl-i beytim.) [Hatib] (Tutunduğunuz time, I left two things never fall heresy: Allah's book, the Quran and the Ahl-i couplets.) [Khatib]

(Ehl-i beytime buğzeden, yüzüstü Cehenneme atılır.) [İ. (Ahl-i buğzeden couplet, is thrown down to hell.) [Rel. Ahmed] Ahmed]

(Ehl-i beytime, Cehennemlikten başkası buğzetmez.) [İ. (Ahl-i couplet, Cehennemlikten buğzetmez someone else.) [Rel. Ahmed] Ahmed](Fatıma, Cennet hatunlarının üstünü, Hasan ve Hüseyin de Cennet gençlerinin yüksekleridir.) [Tirmizi] (Fatima, Divine hatunlarının later, Hassan and Hussein at the youth of Paradise yüksekleridir.) [Tirmidhi]

(Ya Fatıma, Allahü teâlâ senin gazabın için gazap eder, senin rızan için razı olur.) [Hakim] (Or Fatima, Allahu ta'âlâ for your wrath will rage, you would be willing to consent.) [Judge]

(Allahü teâlâ, Fatıma ve nesline Cehennemi haram kıldı.) [Hakim, Taberani] (Allahu ta'âlâ, Fatima and the generation of Hell has forbidden.) [The judge Tabarani]

(En iyiniz, Ehl-i beytime iyilik edendir.) [Hakim] (The best, the Ahl-i couplet Forgiving goodness.) [Judge]

(Ehl-i beytimi sevmeyen, ihtilafa düşer ve şeytana yoldaş olur.) [Hakim] (Ahl-i do not like couplet, the conflict is reduced and the devil, comrade.) [Judge]

(Vallahi Ehl-i beytimi sevmeyenin kalbine iman girmez.) [İ. (Allah does not like the Ahl-i couplet as soon as the heart of the faith.) [Rel. Ahmed] Ahmed]

(Benim soyuma dil uzatarak, beni incitenlere, Allahü teâlâ çok azap yapar.) [Deylemi] (My tongue extending soyuma, incitenlere me, Allahu ta'âlâ makes much punishment.) [Deylemi]

(Allahü teâlâ, oğlum Hasan'la iki Müslüman ordunun arasını barıştırır.) [Buhari] (Allahu ta'âlâ, my son Hasan and reconciles between the two Muslim army.) [Bukhari]

(Ya Rabbi, Hasan ile Hüseyin'i seviyorum. Sen de sev. Bunları sevenleri de sev!) [Tirmizi] (Or the Lord, I love Hasan Hussein. You Love. They love the fans!) [Tirmidhi]

(Fatıma benden bir parçadır. Onu inciten beni incitmiş olur.) [Hakim] (Fatima is a part of me. It will hurt me hurt.) [Judge]

(Fatıma'yı Ali'den daha çok severim, Ali, bana, Fatıma'dan daha çok kıymetlidir.) [Hakim] (More like Fatima Ali, Ali, to me, Fatıma'dan more precious.) [Judge]

(Kızım Fatıma'nın adı, “Allah onu ve sevenlerini Cehennemden korur” manasındadır.) [Deylemi] (My daughter Fatima's name, "God protects him and his lover from hell" money.) [Deylemi]

(Ali'yi ancak mümin olan sever ve ona ancak münafık olan buğzeder.) [Nesai] (Ali is believing, but loves him, but the hypocrites and the buğzeder.) [Nesa]

(Ali'yi sevmek, ateşin odunu yaktığı gibi, Müslümanların günahını yok eder.) [İ. (Ali, love, fire, wood burning, as Muslims will not sin.) [Rel. Asakir] Asakir]

(Ali'ye düşman olanın düşmanı Allah'tır.) [Ramuz] (Ali, the enemy what the enemy is God.) [Ramuz]

(Ben ilmin şehriyim, Ali ise kapısıdır.) [Deylemi] (I am the city of knowledge and Ali is the door.) [Deylemi]

(İlim on kısım. Dokuzu Ali'de, biri diğer halktadır. O, bu biri de onlardan iyi bilir.) [Ebu Nuaym] (Science on part. Nine Ali, one of the other from the public. He knows this is one of them.) [Abu Nuaym]

(Ali'yi seven, beni sevmiştir. Ona düşmanlık, bana düşmanlıktır. Onu inciten beni incitmiştir. Beni inciten de Allahü teâlâyı incitmiş olur.) [Taberani] (Ali, loving, liked me. Hostility to him, düşmanlıktır me. Incitmiştir me to hurt him. Ta'âlâ Allahu also hurt me, hurt happens.) [Tabarani]


(İmanın birinci alameti Ali'yi sevmektir.) [M. (The first sign of faith is to love Ali.) [M. Ç. O. Güzin] Güzin]

(Ensara ancak münafık buğz eder. Ehli beytime, Ebu Bekir ve Ömer'e buğz eden de münafıktır.) [İ.Asakir] (Ensara but it is hypocritical Bugz. People of the couplet, in which Abu Bakr and Omar münafıktır Bugz.) [İ.Asakir]

(Ehl-i beytimi ve Eshabımı çok sevenin, Sırat köprüsünde ayağı kaymaz.) [Deylemi, İ. (Couplet and Eshabımı many who love the Ahl-i, non-slip foot bridge of Sirat.) [Deylemi, Rel. Adiy] Adiy]

(Eshabımı, ezvacımı ve Ehl-i beytimi seven, Cennette benimle beraber olur.) [Ramuz] (Eshabımı, ezvacımı couplet and the Ahl-i love to be with me in paradise.) [Ramuz]

(Allah'ı seven beni sever, beni seven de, Ehl-i beytimi sever.) [Tirmizi] (God loves me, loves, loves me, the Ahl-i love couplet.) [Tirmidhi]

(Benden sonra Ehl-i Beytimle imtihan olunacaksınız.) [Taberani] (After me, the Ahl-i Beytimle olunacaksınız trial.) [Tabarani]

(Bana ve Ehl-i beytime salevat getirilmedikçe, dua ile Allah arasında perde vardır.) [Ebuşşeyh] (Me and the Ahl-i couplet salevat Unless, God and prayer are among the screen.) [Ebuşşeyh]

Eshab-ı kiramla ilgili 4 ayet-i kerime meali: Kiramla Eshab-i-i karîma about 4 verses:
(Mekke'nin fethinden önce Allah için mal veren ve savaşan eshabın derecesi, fetihten sonra veren ve savaşanlardan daha yüksektir. Hepsi için hüsnayı [Cenneti] söz veriyorum.) [Hadid 10] (Before the conquest of Mecca who fought for God and Eshab that the degree of goods, and savaşanlardan higher than that after the conquest. Husna for All [Paradise] I promise.) [Hadid 10]

(Eshabın hepsi, kâfirlere şiddetli ve birbirlerine merhametlidir.) [Feth 29] (Eshab all, unbelievers of severe and merciful to each other.) [Feth 29]

(Sizler en iyi bir ümmetsiniz.) [Âl-i İmran 110] (You are the best Ummah.) [Al-Imran 110]

(Muhacir ve Ensar ile iyilikte onların izinden gidenlerden, Allah razıdır.) [Tevbe 100] (Muhajir and Ansar favor with their followers, God willing.) [Repentance 100]

Demek ki, kurtuluş için Ehl-i beytin ve Eshab-ı kiramın yoluna sarılmak lazımdır. So, for the liberation of the Ahl-i-i Eshab couplet and my rent is necessary to hold the path. Ehl-i beyt, Ehl-i sünnetin gözbebeğidir. Ahl al-Bayt, Ahl al-Sunna, sheltered. Ehl-i beytin fazilet ve kemalatı pek çoktur. People of the couplet are many virtues and kemalatı. Saymakla bitmez. Endless. Onları anlatmaya, methetmeye, insan gücü yetişmez. To tell them, flatter, people grow in strength.

İmam-ı Ali'yi çok sevmek, Ehl-i sünnet alametidir. Very fond of Imam Ali, the Ahl al-Sunnah is a sign. Onu sevmek için, bir veya birkaç sahabiyi sevmemek, doğru yoldan ayrılmak olur. To love him, dislike of one or a few Companions, will leave the right path.

Ehl-i beyti sevmek, her mümine farzdır. To love the Ahl-i couplet, every believer is obligatory. Son nefeste iman ile gitmeye sebep olur. Leads to the last breath to go with faith. Aklı az olan, iyi düşünemeyen bazı kimseler, burada yanılıyor. His mind is less, some people who can not think well, here is wrong. Sevmek için sevgilinin düşmanlarını sevmemek lazımdır diyorlar. They say it takes to love lover loving his enemies. İctihadları icabı olarak Hazret-i Ali ile muharebe etmiş olan Hazret-i Âişe'yi ve Hazret-i Muaviye'yi ve Hazret-i Talha'yı ve Hazret-i Zübeyr'i, Ehl-i beyte düşman sanarak, bu büyük insanlara düşmanlık ediyorlar. İctihadları who had been in combat for the sake of Hadrat Ali and Hadrat Aisha and Hazrat-i Muaviye'yi and Hazrat-i Hazrat-i Zübeyr'i Talha'yı and the Ahl al-Bayt thinking enemy, the people of this great hostility are. Böylece doğru yoldan ayrılıyorlar. Thus, leaving the right path. Halbuki, âyet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden anlaşılıyor ki, o muharebeler, dünya hırsından, mevki ve şöhret sevgisinden değil idi. However, the verse and the hadith-i Kerime sharifs it is understood that, he battles the world's greed, fame, position, and was not love. İctihad ayrılığından idi. Was the separation of ijtihad. Muharebe etmek için değil, anlaşmak için karşı karşıya gelmişlerdi. To combat, but had come to face to agree. Abdullah bin Sebe yahudisinin ve arkadaşlarının hilesi ile harbe yol açılmıştı. Abdullah bin Saba and his friends trick to Jews was filed with the belligerent way. Eshab-ı kiramın hepsi, Ehl-i beyti seviyordu. Eshab all of my rent-I, Ahl-i liked couplet. Buna inanmayanlar, yani Eshab-ı kiramı Ehl-i beyte düşman zan edenler, âyet-i kerimelere ve hadis-i şeriflere inanmamış olur. Believe it, so my rent Eshab-i Ahl al-Bayt who suspected enemies, verse and the Hadith-i Kerime would not believe. Âyet-i kerime ve hadis-i şerifler gösteriyor ki, Eshab-ı kiram, Ehl-i beytin sevgisini, imanlarının sermayesi edinmişlerdi. (Eshab-ı Kiram kitabı) Verse and the hadith-i sheriff Kerime shows that Eshab-i Kiram, the Ahl-i couplet love, faith edinmişlerdi capital. (Eshab-i Kiram book)

İmam-ı Rabbani hazretleri buyurdu ki: Nibs Imam Rabbani said:
(Babam zahir ve bâtın ilimlerinde yani kalb ilimlerinde çok âlim idi. Her zaman ehl-i beyti sevmeyi tavsiye ve teşvik buyururdu. Bu sevgi insanın son nefeste imanla gitmesine çok yardım eder, derdi. Vefat edeceklerinde baş ucunda idim. Son anlarında şuuru azaldığında kendisine bu nasihatini hatırlattım ve o sevginin nasıl tesir ettiğini sordum. O haldeyken bile, (Ehl-i beytin sevgisinin deryasında yüzüyorum) buyurdu. Hemen Allahü teâlâya hamd ve sena ettim. (My father was a Shaykh zahir and abdominal trends so much heart and trends. People of the couplet always advised and encouraged to hand in love. This love of people helps a lot the last breath I go by faith, he said. I was the head end they will died. The last moments of consciousness that he is running low I called up and how the influence of love that he asked the public advice. He even haldeyken, (Ahl-i swim deryasında couplet love) said. teâlâya Allahu Now I praise and praise.

Ehl-i beyti sevmemek, Harici olmaktır. Ahl-i dislike couplet, is to be external. Eshab-ı kiramı sevmemek sapık olmaktır. Eshab-i dislike my rent is to be perverse. Ehl-i beyti de, Eshab-ı kiramın hepsini de sevmek ve hürmet etmek Ehl-i sünnet olmaktır. People of the couplet, the love and respect in all of my rent Eshab-i Ahl-i is to be circumcised.

Ehl-i beytin sevgisi, Ehl-i sünnetin sermayesidir. Love of the Ahl-i couplet, Ahl al-Sunna capital. Ahiret kazançlarını, hep bu sermaye getirecektir. Hereafter, earnings, capital will bring all of this. Ehl-i sünneti tanımayanlar, bu büyüklerin orta, adil, halis sevgilerini bilmeyerek, ifratı seçerek, sevgide taşkınlık yaparak, orta ve adil sevgiyi sevmemek sanıyor. Ahl al-Sunnah not know, this mid-adults, just, pure love not knowing, ifratı by selecting the furor in love by making love in the middle and just thinks dislike. Ehl-i sünnete harici damgasını basıyorlar. Ahl al-Sunnah external stamp is printed. Bu zavallılar bilemiyorlar ki, aşırı ve taşkınca sevmek ile hiç sevmemek arasında, bir de doğru, insaflı, orta derecede sevgi vardır. Bilemiyorlar that this poor, with excessive and taşkınca no dislike between love and a true, fair, moderate is love. Hakkın yeri de, her şeyde ortada, merkezdedir. In the right place, everything in the middle, on center. Bu hak ve adalet merkezi, Ehl-i sünnete nasip olmuştur. These rights and justice center, Ahl al-Sunnah has been granted.

Sevmenin aşırı ve tehlikeli olması şöyledir ki, Hazret-i Ali'yi sevmiş olmak için, diğer üç Halifeye düşman olmak lazımdır diyorlar. Love that is as extreme and dangerous, to be loved Hadrat Ali, the other three Caliph must be the enemy, they say. İnsaf etmeli, iyi düşünmeli, bu nasıl sevgidir ki, bu sevgiyi elde etmek için, Resulullahın Halifelerine, yani vekillerine düşmanlık şart oluyor? Must have a heart, a good think, how we love, that love to get the caliphs, the Messenger of Allah, ie, representatives of hostility is required? Bu nasıl sevgidir ki, insanların en iyisinin, Allah'ın habibinin, Allah'ın resulünün eshabına sövmeyi, lanet etmeyi icap ettiriyor? This is how we love, the best in people, habibinin Allah, Allah's Messenger eshabına showman, is building require to curse? Bu nasıl sevgidir ki, Allah resulünün mübarek hanımına, damadına, kayınbirader, kayınvalide ve kayınpederlerine sövmeyi, lanet etmeyi icap ettiriyor? This is how we love that, Messenger of Allah, blessed wife, damadına, brother-in-law, mother-in-law and kayınpederlerine showman, is building require to curse? Bunlar, nasıl fena bilinir, nasıl kötülenir, nasıl temiz bilinmez ki, Allahü teâlâ, hepsinden razı olduğunu, hepsine Cenneti vaad ettiğini Kur'an-ı kerimde bildiriyor. These are also known how bad, how kötülenir, how clean it is not known, Allahu ta'âlâ, is pleased with all of them, all that heaven promised Holy karîm reported. Onun resulü Muhammed aleyhisselam da eshabı hakkında kötü konuşmayı yasak ediyor. His Messenger Prophet Muhammad are forbidden to speak ill of the Eshab. Buna rağmen onlara kötü, pis, kâfir denilebilir mi? However, their poor, dirty, called a heretic? Bu nasıl iman, bu nasıl müslümanlıktır? (Eshab-ı Kiram kitabı) How is this faith, this is how müslümanlıktır? (Eshab-i Kiram book)

Hepsini sevmek ehl-i sünnete nasip oldu Ahl al-Sunnah was destined to love them all
Resulullah, Eshab-ı kiramdan hiçbirinin sonradan kâfir olmayacağını, hepsinin Cennete gideceklerini haber verdi. The Messenger of Allah, none of the subsequent kiramdan Eshab-i will not be unbelieving, they all told to go to heaven. Herhangi birisine dil uzatmamızı yasak etti. Uzatmamızı language was forbidden to anyone. Allahü teâlâ, Eshab-ı kiramdan razı olduğunu, Onları sevdiğini bildiriyor. Allahu ta'âlâ, kiramdan Eshab-i is pleased, reported them you love them. Allahü teâlânın sıfatları ebedidir, sonsuzdur. Attributes of Allahu ta'âlâ eternal, infinite. Onlardan razı olması sonsuzdur. To be pleased with them forever. Eshabdan hiçbiri mürted, münafık olmaz. Eshabdan none of the apostate, would not be hypocritical. Allahü teâlânın bunlardan razı olması değişmez. Allahu ta'âlâ them to be willing to change. Münafıklar, Eshabdan değildir. Hypocrites, not Eshabdan. Münafıklardan birkaçının, imansızlıklarını sonradan açıklamaları, Eshab-ı kiramın sonradan mürted olması demek değildir. Münafıklardan few, imansızlıklarını later comments, be apostates Eshab-i my rent is not to say later.

Abdülaziz Dehlevi hazretleri, Tuhfe-i isna aşeriyye kitabında diyor ki: Abdulaziz Dehlevi nibs, ISNA aşeriyye book Tuhfe-i says:
(Eshab-ı kiram arasında münafıklar vardı. Bunlar önceleri belli değildi. Fakat, Peygamber efendimizin son senelerinde, müminler münafıklardan ayrıldı. Resulullah vefat ettikten az sonra, bu münafıklardan kimse hayatta kalmadı. Âl-i İmran suresinin, (Ey münafıklar! Allah, sizi kendi halinize bırakmaz. Halis müminleri münafıklardan ayırır) mealindeki 179. âyeti ve Buhari'deki (Medine şehri, münafıkları müminlerden ayırır. Demirci ocağı, demiri pasından ayırdığı gibi ayırır) mealindeki hadis-i şerif, münafıklarla kâfirlerin ayrıldığını göstermektedir. (Eshab-i Kiram was among the hypocrites. They were not certain at first. However, the last years of our Master the Prophet, the believers were münafıklardan.'ve Passed away shortly after the Messenger of Allah, no one survived this münafıklardan. Sura Al-Imran, (O ye hypocrites, Allah, you It does not leave its own mood. Halis münafıklardan separates the believers) and Buhari'deki mealindeki verse 179 (the city of Medina, the hypocrites separates the believers. Smith quarry, such as iron pasından devotes separate) mealindeki hadith, has left the infidels infidels.

Yine (Tuhfe) kitabında diyor ki: Again (Tuhfe) in his book says:
(Hurufiler, Ehl-i sünnet, Ehl-i beyte düşmandır, diyorlar. Bu sözlerine herkesi inandırmak için, acıklı hikayeler de söylüyorlar. Çirkin hikayelerin hepsi yalan ve iftiradır. Ehl-i sünnet âlimleri sözbirliği ile bildiriyorlar ki, Ehl-i beytin hepsini sevmek, kadın erkek her müslümana farz ve lazımdır. Onları sevmek imanın şartıdır. Ehl-i sünnet âlimleri, Ehl-i beytin üstünlüklerini bildiren çok sayıda kitap yazmışlardır. Ehl-i sünnetin hepsi, her namazlarında, Ehl-i beyte hayır dua etmektedir. (Hurufiler, Ahl al-Sunnah, Ahl al-Bayt is the enemy, they say. These words to convince everyone, tell the sad stories. Ugly stories are all lies and slander. Ahl al-Sunnah scholars have reported that the consensus of the Ahl-i love all of couplet men and women, and must assume that every Muslim. is the necessity of faith to love them. scholars of Ahl al-Sunnah, Ahl-i have written many books couplet indicating superiority. Ahl al-Sunna, all, all prayers, no prayers are Ahl al-Bayt.

(Benden sonra, size iki rehber bırakıyorum: Allah'ın kitabını ve Ehl-i beytimi bırakıyorum) hadis-i şerifi gösteriyor ki, Kur'an-ı kerimin bir kısmına inanıp, başka yerlerine inanmamak fayda vermediği gibi, Ehl-i beytin bir kısmına inanıp sevmek, ötekilere lanet edip kötülemek de, ahirette fayda vermez. (After me, I leave you with two guides: the book of Allah and the Ahl-i leave couplet) shows that the hadith-i sheriff, a part of the Koran Kerimin believe, not for believing in another part, as a part of the Ahl-i couplet faith and love, whether others disparage the curse, does not benefit in the Hereafter. Kur'an-ı kerimin hepsine iman etmek lazım olduğu gibi, Ehl-i beytin de hepsini sevmek lazımdır. Kerimin all need to believe in the Koran, as well as the Ahl-i couplet must love them all. Ehl-i beytin hepsini sevmek de, (Ehl-i sünnet)ten başka hiç kimseye nasip olmamıştır. Couplet at the Ahl-i love them all, (Ahl al-Sunnah) from anyone else who has not been granted. Çünkü Hariciler, Hazret-i Ali'ye ve Onun temiz evlatlarına düşman olmak alçaklığına sürüklendiler. Because Kharijites, Hadrat Ali and his adopted children clean lowliness starting a war. Sebeiyye fırkası, müslümanların mübarek anneleri olan Hazret-i Âişe-i Sıddıka'ya ve Hazret-i Hafsa'ya ve Resulullahın halasının oğlu Zübeyr bin Avvam'a düşman olmak felaketine yuvarlandılar. Sebeiyye Party, the Muslim holy mother of Hadrat 'A'ishah-i Sıddıka'ya the Messenger of Allah and his aunt and his son Hadrat Zubair bin Avvam'a Hafsa'ya yuvarlandılar disaster to the enemy. Kiramiyye fırkası, Hazret-i Hasan'ın ve Hazret-i Hüseyin'in imamlığına inanmadılar. Kiramiyye Party, Hadrat Hasan and Hadrat Hussein did not believe imamlığına. Muhtariyye fırkası da, imam-ı Zeynelabidin'e inanmadılar. Muhtariyye Party, the Imam-i did not believe Zeynelabidin'e. İmamiyye fırkası, Zeyd-i şehide inanmadı. İmamiyye Party, Zayd-i did not believe deflection. İsmailiyye de, imam-ı Musa Kazım'a inanmadı. İsmailiyye, the Imam-i did not believe Moses Kazım'a. Bunlar gibi, daha nice fırkalar, Ehl-i beyti sevmekten ve yukarıdaki hadis-i şerife uymaktan mahrum kaldılar. They, like many more sects, the Ahl-i couplet were deprived of love and compliance with the above hadith-i sheriff. Hiç birini ayırmadan hepsini sevmek Ehl-i sünnete nasip oldu. (HS Vesikaları) I love all of them apart one of the Ahl al-Sunnah has ever known. (HS Documents)Resulullahın yakınları Relatives of the Messenger of Allah
Sual: Suriye'ye gittiğimde birisi ile tanıştım. Question: I met someone I went to Syria. Şiadan olduğunu söyleyen ve aslında İbni Sebeci olan birisi, Resulullahın hanımları olmak üzere bütün eshaba sövüyor, namaz kılmıyor. And the fact that someone is saying that Ibn Şiadan Sebeci, including wives of the Messenger of Allah all eshaba sövüyor, prayers fade away. Sonra da, “ Biz Şura suresinin 23. Then, "We Sura 23 Sura âyetine göre hareket ediyoruz. We are moving according to the verses. Bizim ehli beyti sevmemiz her şeye yeter ” diyor. Loving all things our people of the couplet is enough, "he says. Şia Kur'anda da geçiyor ” dedi. "Shia goes in the Koran," he said. Bu konularda bilgi verebilir misiniz? Can you give me information on these issues?
CEVAP ANSWER
Önce şia kelimesini izah edelim. Let us explain first the word Shia. Şia, fırka, kol, din, yol, fraksiyon gibi anlamlara gelir. Shia, sects, arm, religion, road, meaning income such as fractions. Bugünkü tabirle taraftar demektir. Simply means that today's fans. Kur'an-ı kerimde iki âyette geçmektedir. Holy karîm pass two verses.
1- Min şiatihi: Onun taraftarı ( Kasas 15) Buradaki O, Musa aleyhisselamdır. 1 - Min şiatihi: His supporters (Qasas 15) where he Hadrat Moses.
2- İbrahim de, onun taraftarıdır. (Saffat 83) Yani İbrahim aleyhisselam da Nuh aleyhisselamın dininden idi demektir. 2 - Abraham, his supporters. (Saffat 83) That was the religion of Hadrat Noah also means that Prophet Abraham.

Kelime olarak, Nuh aleyhisselamın şiası olur, İbrahim aleyhisselamın ve Musa aleyhisselamın şiası olur. In Word, Noah is alaihissalâm Endurance, Hadrat Ibrahim and Hadrat Moses is Endurance. Çünkü onlar bir din getirmişlerdir. Because they have brought a religion. Muhammed aleyhisselamın şiası da olabilir. Hadrat Muhammad may be Endurance. Buna âlimlerimiz, Ehl-i sünnet demiştir. Âlimlerimiz However, the Ahl al-Sunnah said. Yani Resulullahın sünnetine uyanlar demektir. That means that the Messenger of Allah those that meet the Sunnah. Ama Ebu Bekrin şiası, Ömer'in şiası, Ali'nin şiası olmaz. SIAS But Abu Bakr, Umar, Endurance, Endurance is not Ali. Böyle söylemek bölücülük olur. Would say such separatism. Hazret-i Ali, Peygamber efendimizden ayrı yol tutmadı ki, onun İslamiyet'ten ayrı bir dini olsun. Hadrat Ali, the prophet of our Lord did not work the way that separate his religion Islam is a separate matter. Müslüman olan herkesin Resulullahın yoluna uyduğunu bildirmesi gerekir. Muslims need to notify anyone who fits the way the Messenger of Allah. Resulullahın yolunda olanlara da Ehl-i sünnet denir. Also called Ahl al-Sunnah the way of the Messenger of Allah. Resulullahın sünnetine sarılan demektir. Sunnah is the Messenger of Allah wrapped. Birisi biz Ömer'in şiasıyız dese bölücülük olur. Omar şiasıyız we can say to someone separatism. Ehl-i sünnet sahabenin hepsini sever. Ahl al-Sunnah companions love them all. Çünkü Kur'an-ı kerimde hepsinin Cennetlik olduğu bildiriliyor. Because the Koran is reported to be heaven-karîm all. ( Hadid 10) (Hadid, 10)

Ehl-i beytle ilgili olan âyetin meali de şöyledir: The verse in the translation of the Holy Ahl-i beytle as follows:
(Ben bununla [İslam dinini getirmekle] akrabalık sevgisinden başka hiçbir karşılık istemiyorum.) [Şura 23] (I'm with it [bringing the religion of Islam] do not want to say anything other the love of kinship.) [Sura 23]

Müfessirler, buradaki “Bana yakın olanlar” kelimesinin farklı şekilde tefsir edildiğini bildirmişlerdir. Commentators, here, "those close to me," reported that the word was interpreted in different ways. Beydavi ve Medarik'te bildirildiğine göre, şu üç şekilde tefsir edilmiştir: Medarik'te Beydavi and reportedly, this has been interpreted in three ways:
1- Âyette geçen ( Kurbâ = yakınlık ) kelimesi, Ehl-i beyt demektir. 1 - verse (victim = proximity), the word means that the Ahl-i Family House.
2 - Resulullaha akraba olan bütün Kureyşlilerdir. 2 - all Kureyşlilerdir Resulullaha relatives.
3- Allah'a yakınlık demektir. 3 - is proximity to Allah. O zaman âyetin manası şöyle olur: At that time the meaning of the verse is:
(De ki: Ben bu dini getirmekle sizin iyi amellerle Allah'a yakın olmanızdan, Onu ve Resulünü sevmenizden başka hiçbir karşılık istemiyorum.) [Beydavi, Medarik] (Say: I am bringing you good deeds to Allah, this religion olmanızdan close, to love Him and His Messenger do not want to say anything else.) [Beydavi, Medarik]

Elbette her Müslümanın Resulullahı, arkadaşlarını, hanımlarını, kayınpeder ve damatlarını sevmesi gerekir. Of course, every Muslim, the Messenger of Allah, friends, ladies, father-in-law and you must love damatlarını. Bunlardan bazıları sevilmezse Resulullahı sevmek yalan olur. Some of these sevilmezse to love the Messenger of Allah is a lie. Hıristiyanların İsa'yı seviyoruz diyerek Resulullahı inkâr etmeleri nasıl bâtıl ise, Hazret-i Ali'yi seviyoruz diyerek sahabeye kin beslemek de bâtıl bir yoldur. Christians love Jesus, how fallacious, saying their denial of the Messenger of Allah, Hadrat Ali, love the companions of the Prophet, saying in a fallacious way to foster hatred. İbni Sebecilerin Hazret-i Ali'yi seviyoruz demeleri, Hıristiyanların Hazret-i İsa'yı seviyoruz demelerine benzer. Hadrat Ali Ibn Sebecilerin tests, we love, we love Jesus, they say Hadrat Christians alike. İsa, ilah diyorlar. Jesus, deity, they say. Halbuki, Hazret-i İsa böyle sevgi istemiyor. However, Jesus does not want to love like that. Hariciler Hazret-i Ali'ye düşmanlık etti, Rafıziler de onu aşırı sevdi. Kharijites Hadrat Ali was hostile, Rafıziler loved him too. Hazret-i Ali şu hadis-i şerifi haber veriyor: Hadrat Ali the following hadith-i sheriff gives notice:
(Ya Ali, sen İsa gibisin! Yahudiler, Ona düşman oldu. Mübarek annesine iftira ettiler. Hıristiyanlar da, Onu aşırı yükselttiler. Ona yakışan dereceden daha yukarı çıkardılar. Allah'ın oğlu dediler.) [İ. (Ya Ali, you're like Jesus! Jews, was hostile to him. Mubarak to his mother were defamatory. Christians, raised him over. He took up the suits to order more. His son, they said.) [Rel. Ahmed] Ahmed]
 

 
  Bugün 342718 ziyaretçikişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=