Kek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek TarifleriKek Tarifleri SANA SONSUZ SALAT - U SELAM, EY ALEMLERİN EFENDİSİ MUHAMMED ALEYHİSSELAM
   
  ARVASILER VE EHL-I BEYT
  ESHAB-I KIRAM
 


Eshab-ı Kiram Kimdir?


 

Peygamber efendimizi hayatta iken ve peygamber olarak bir ân gören, eğer âmâ ise bir ân konuşan mü'mine "Sahâbî" denir. Birkaç tânesine “Eshâb” veya “Sahâbe” denir. Hürmet olarak Eshâb-ı kirâm denir. Peygamberimizi, kâfir iken görüp de, Resûlullahın vefâtından sonra îmâna gelen veya Müslüman iken, sonra mürted olan ya’nî Müslümanlıktan çıkan sahâbî olamaz. 

Zaten Peygamber efendimiz, Eshâbından hiçbirinin sonradan kâfir olmıyacağını, ya'nî Müslümanlıktan çıkmıyacağını, hepsinin Cennete gideceklerini haber verdi.

Ehl-i sünnet âlimleri, Eshâb-ı kirâmı üçe ayırmıştır: 

1. Muhâcirler: Mekke şehri alınmadan önce, Mekke’den veya başka yerlerden, vatanlarını, yakınlarını terk ederek, Medîne şehrine hicret edenlerdir.

2. Ensâr: Peygamber efendimize ve Muhâcirlere her türlü yardımda ve fedâkârlıkta bulunacaklarına söz veren Medîne şehrinde veya bu şehre yakın yerlerde bulunan Müslümanlardır.

3. Diğer Eshâb-ı kirâm: Mekke şehri alındığı zaman ve daha sonra Mekke’de veya başka yerlerde îmâna gelenlerdir. 

Eshâb-ı kirâmın en üstünleri, Resûlullahın dört halîfesidir. Bunlardan sonra en üstünleri Cennet ile müjdelenmiş olan Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, Talhâ, Zübeyr bin Avvâm, Abdurrahmân bin Avf, Sa’d bin Ebî Vakkâs, Saîd bin Zeyd, Ebû Ubeyde bin Cerrâh, ve Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin’dir.

Eshâb-ı kirâmın adedi: Mekke'nin fethinde on bin, Tebük Gazâsında yetmiş bin, Vedâ Haccında doksan bin ve Resûlullah efendimiz vefât ettiği zaman yeryüzünde yüz yirmi dört binden fazla sahâbî vardı. Bu konuda başka rivâyetler de vardır.

Allahü teâlâ, Eshâb-ı kirâmdan râzı olduğunu, onları sevdiğini Kur'ân-ı kerîmde bildiriyor. ve meâlen: 

- Allah onlardan râzı, onlar da Allahtan râzıdır, ve:

- Hepsine hüsnâyı, Cenneti va'dettik, buyuruluyor. Allahü teâlânın sıfatları ebedîdir, sonsuzdur. Bu bakımdan Eshâb-ı kirâmdan râzı olması da sonsuzdur.Bunun için bu mübârek insanlardan bahsederken sıradan bir insandan bahseder gibi konuşmamalıdır. Her zaman edebli, terbiyeli olmalıdır.

Peygamber efendimizi sevenin, O'nun Ehl-i beytini ve Eshâbını, ya'nî arkadaşlarını da sevmesi lâzımdır. Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki:

- Sırât köprüsünden ayakları kaymadan geçenler, Ehl-i beytimi ve Eshâbımı çok sevenlerdir.

- Eshâbıma dil uzatmakta, Allahü teâlâdan korkunuz! Benden sonra onları kötü niyetlerinize hedef tutmayınız! Nefsinize uyup, kin bağlamayınız! Onları sevenler, beni sevdikleri için severler. Onları sevmiyenler, beni sevmedikleri için sevmezler. Onlara el ile, dil ile eziyet edenler, onları gücendirenler, Allahü teâlâya eziyet etmiş olurlar ki, bunun da muâhezesi, ibret cezâsı gecikmez, verilir.

- Allahü teâlânın, meleklerin ve bütün insanların la'neti, Eshâbıma kötü söz söyliyenin, üzerine olsun! Kıyâmette Allahü teâlâ, böyle kimselerin farzlarını da, nâfile ibâdetlerini de kabûl etmez!

- Kıyâmette, insanların hepsinin kurtulma ümidi vardır. Eshâbıma söğenler bunlardan müstesnâdır. Onlara Kıyâmet halkı da la'net eder.

Eshâb-ı kirâm, seçilmiş insanlardı. Üstünlükleri diğer ümmetlerden çok fazlaydı. Meselâ, Hz. Ebû Bekir, Peygamberlerden sonra insanların en üstünü idi. Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki:

- Allahü teâlâ, beni bütün insanlar arasından ayırıp seçti. Bana eshâb ve akrabâ olarak en iyi insanları seçti. Bunlardan sonra, birçok kimse gelir ki, eshâbıma ve akrabâma dil uzatırlar. Onlara yakışmıyan iftirâlar söyliyerek, kötülemeye uğraşırlar. Böyle kimselerle oturmayınız! Birlikte yiyip içmeyiniz! Bunlardan kız alıp vermeyiniz. 

Eshâb-ı kirâmın herbirinin ismini hürmetle, saygı ile söylemelidir. Birinin adı söylenince “radıyallahü anh= Allah ondan râzı olsun” denir. İkisi için “radıyallahü anhümâ= Allahü teâlâ o ikisinden râzı olsun” Birkaçı veya hepsi söylenince “rıdvânullahi teâlâ aleyhim ecmaîn” veya kısaca “radıyallahü anhüm= Allah onların hepsinden râzı olsun” denir.Eshab-ı kiramın hayatını okumak
 Eshab-ı kiram serisi (Sesli)
 Ebu Bekr-i Sıddık
 Ömer-ül Faruk
 Osman-ı Zinnureyn
 Aliyyül Mürteda
 Talhâ Bin Ubeydullah
 Zübeyr Bin Avvâm
 Abdurrahman Bin Avf
 Sa’d Bin Ebî Vakkâs
 Said bin Zeyd
 Ebû Ubeyde Bin Cerrâh
 Hasan bin Ali
 Hüseyin bin Ali
 Aişe-i Sıddıka
 Fatıma-tüz-zehra
 Abbâs Bin Abdülmuttalib
 Abbas Bin Ubâde
 Abdullah Bin Abbâs
 Abdullah Bin Amr Bin Âs
 Abdullah Bin Atîk
 Abdullah Bin Cahş
 Abdullah Bin Ebi Bekr-i Sıddîk
 Abdullah Bin Hanzala
 Abdullah Bin Huzâfe
 Abdullah Bin Mes'ûd
 Abdullah Bin Ömer
 Abdullah Bin Revâha
 Abdullah Bin Selâm
 Abdullah Bin Sühely
 Abdullah Bin Ümm-i Mektûm
 Abdullah Bin Zeyd
 Abdullah Bin Zübeyr
 Adî Bin Hâtim Tâî
 Âmir Bin Füheyre
 Ammâr Bin Yâser
 Amr Bin Âs
 Âsım Bin Sâbit
 Berâ Bin Âzib
 Beşir Bin Sa'd
 Bilâl-i Habeşî
 Büreyde Bin Hasib
 Câbir Bin Abdullah
 Cafer-i Tayyar
 Cüveyriyye Binti Hâris
 Dıhye-i Kelbî
 Ebû Dücâne
 Ebû Eyyûb-el Ensârî
 Ebû Hüreyre
 Ebû Katâde
 Ebû Lübâbe
 Ebû Mûsel-Eş'arî
 Ebu Rafi
 Ebû Sa’îd-i Hudrî
 Ebû Seleme
 Ebu Süfyan Bin Hâris
 Ebû Talhâ
 Ebû Zer-i Gıfârî
 Ebüdderdâ
 Enes Bin Mâlik
 Erkam Bin Ebi'l Erkam
 Es'ad Bin Zürâre
 Fâtima Binti Esed
 Feyrûz Bin Deylemî
 Habbâb Bin Eret
 Haccac bin İlat
 Hadice-tül Kübra
 Hafsa Binti Ömer
 Hâlid Bin Sa'id Bin Âs
 Hâlid Bin Velid
 Halime Hatun
 Hamne Binti Cahş
 Hansa Hatun
 Hanzala Bin Ebû Âmir
 Hassan Bin Sabit
 Hatîb Bin Ebî Beltea
 Hubeyb Bin Adiy
 Huzeyfe Bin Yemân
 Hamza bin Abdülmuttalip
 İkrime Bin Ebî Cehil
 İmrân bin Husayn
 Kâ’b Bin Züheyr
 Kâ'b Bin Mâlik
 Katade bin Nu’man
 Meymune Binti Hâris
 Mikdâd Bin Esved
 Muaviye bin Ebi Süfyan
 Muaz bin cebel
 Mugire-Tebni Su’be
 Muhammed Bin Mesleme
 Mus'ab Bin Umeyr
 Nevfel Bin Hâris
 Nu'man Bin Mukarrin
 Osman Bin Maz'ûn
 Osman Bin Talhâ
 Reyhane binti Semun
 Ribi Bin Âmir
 Sa’d Bin Ubâde
 Sâbit Bin Kays
 Sa'd Bin Mu'âz
 Sa'd Bin Rebî
 Safiyye Binti Abdülmuttalib
 Safiyye Binti Huyey
 Saîd Bin Âmir
 Sâlim Mevlâ Ebû Huzeyfe
 Seddad Bin Evs
 Sehl Bin Hanîf
 Sehl Bin Sa'd
 Seleme Bin Ekvâ
 Seleme Bin Hişâm
 Selmân-ı Fârisî
 Sevbân
 Sevde Binti Zem'a
 Süheyb-i Rûmî
 Sümâme Bin Üsâl
 Sürâka Bin Mâlik
 Tufeyl Bin Amr
 Ubâde Bin Sâmit
 Ukayl Bin Ebi Tâlib
 Ukbe Bin Âmir
 Übeyy Bin Kâ'b
 Ümm-i Eymen
 Ümm-i Habîbe
 Ümm-i Hânî
 Ümm-i Hiram
 Ümm-i Şerik
 Ümm-i Ümare
 Üsâme Bin Zeyd
 Üseyd Bin Hudayr
 Vahşî
 Velîd Bin Velîd
 Zeyd Bin Desinne
 Zeyd Bin Hârise
 Zeyd Bin Sâbit
 Zeyneb Binti Cahş
 

 
  Bugün 356068 ziyaretçikişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=